Begrotingscirculaire 2024

12 april 2024Kwaliteit openbaar bestuurBevat visueel element: Foto

In het kader van de provinciale bestuurlijke toezichtstaak informeert de provincie de gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren)begroting.

In de begrotingscirculaire 2024, gericht aan alle raden van de gemeenten in Noord-Brabant met een kopie aan de colleges van burgemeester en wethouders, staat actuele informatie die van belang is voor het op- en vaststellen van de begroting 2025.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.