Belangrijke stap in natuurherstel gedeelte Krammer-Volkerak

4 januari 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met Natuurmonumenten een belangrijke stap gezet in het natuurherstel van de Dintelse Gorzen, onderdeel van het Krammer-Volkerak. In het kader van de versnellingsopgave natuurherstel van het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit heeft Natuurmonumenten de natuur hersteld en toekomstbestendig gemaakt. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant wordt dit de komende jaren vervolgd.

Tot 1987 stond het Krammer-Volkerak in verbinding met de Noordzee. Maar het realiseren van de Philipsdam (1987) had grote gevolgen voor het op dit moment beschermde Natura 2000-gebied. Door deze afsluiting veranderde het zoute water in zoetwater en kreeg het een vast waterpeil. Sindsdien stonden lagere delen onder water en vielen hogere delen droog. De Dintelse Gorzen is zo’n drooggevallen gebied in het Krammer-Volkerak.

De Dintelse Gorzen is een uniek natuurgebied met veel verschillende soorten broedvogels. De bodem in het natuurgebied is nog afwisselend zoet en zout. Dit zorgt voor veel verschillende begroeiing. De Dintelse Gorzen is uniek te noemen, door de grote hoeveelheid aan vochtige duinvalleien. Het Krammer-Volkerak, waarvan de Dintelse Gorzen onderdeel is, is daarom een Natura 2000-gebied.

Afname natuurwaarden

Door ontwikkelingen in de natuur moest Natuurmonumenten, de terreinbeherende organisatie (TBO), steviger natuurbeheer voeren. Plant- en diersoorten die origineel niet in het gebied thuishoren, zorgen voor afname van de natuurwaarden. Zonder ingrijpen van Natuurmonumenten zal het unieke landschap in snel tempo verdwijnen. En daarmee ook de bijzondere natuurwaarden die kenmerkend zijn voor het gebied.
In de afgelopen 2 jaar verwijderde Natuurmonumenten over tientallen hectaren overmatige begroeiing. De eerste resultaten laten al een positief effect zien, met uitbreiding van bedreigde plant- en diersoorten die van oorsprong thuishoren in het Krammer-Volkerak.

Behoud natuurlijke schatten

Naast deze herstelmaatregelen wil Natuurmonumenten bezoekers van het Krammer-Volkerak een nóg rijkere ervaring geven. Daarom verlegde zij sommige routes voor een betere beleving, terwijl kwetsbare delen van het gebied nog steeds beschermd blijven.
Wouter Stempher, ecoloog bij Natuurmonumenten, vertelt: "We zijn enorm blij met deze belangrijke stappen in het natuurherstel van de Dintelse Gorzen. Het verwijderen van berken en het verleggen van routes zullen niet alleen de natuurlijke rijkdom van het gebied verbeteren, maar ook de mogelijkheden voor het publiek om van deze prachtige omgeving te genieten. Dit is een geweldig voorbeeld van hoe we samenwerken aan het behoud van onze natuurlijke schatten. Maar we zijn nog lang niet klaar. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant wordt het natuurherstel tot en met 2025 vervolgd. Daarom start Natuurmonumenten ook met herstelmaatregelen in andere delen van het Krammer-Volkerak.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de gebiedspagina van het Krammer-Volkerak.

Beeld: het Bruin blauwtje is een typische vlindersoort van stroomdalgraslanden, die geregeld worden gevoed met vers rivierzand, dat deels door de wind verplaatst wordt. Bron: Vlinderstichting | Kars Veling


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.