Belangrijkste energie-infrastructuur voor middellange termijn geselecteerd

30 juni 2023EnergieBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant heeft een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) opgesteld. Daarin zijn 7 energie-infrastructuurprojecten geselecteerd met de hoogste maatschappelijke prioriteit. Deze prioritering vormt belangrijke inbreng voor de netbeheerders, die het PMIEK meenemen in het opstellen van hun investeringsplannen.

Het PMIEK is bedoeld voor inzicht en prioritering op de middellange termijn en het is niet bedoeld om de actuele knelpunten rond het elektriciteitsnet op te lossen. Daarvoor zijn acties geformuleerd in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Die acties worden uitgevoerd in Brabant door de Taskforce Netschaarste waar de provincie, gemeenten en netbeheerders in samenwerken.

Het PMIEK vraagt inzet van overheden om mee te werken aan de benodigde ruimtelijke procedures voor de investeringen in de energienetwerken. De provincie stelt in samenwerking met gemeenten en netbeheerders om de 2 jaar een PMIEK op, welke als inbreng dient voor de eveneens 2-jaarlijkse aanpassing van de investeringsplannen van de netbeheerders.

Energietransitie

Het eerste PMIEK van Brabant richt zich vooral op elektriciteit, vanwege de zeer schaarse ruimte op het elektriciteitsnetwerk. De provincie werkt samen met de Brabantse gemeenten, waterschappen en de netbeheerders aan de infrastructuurprojecten die nodig zijn voor de energietransitie. Eerder dit jaar zijn per regio alle relevante maatschappelijke ontwikkelingen en projecten in kaart gebracht die leiden tot een andere of grotere energievraag. Voor heel Brabant geldt dat de industrie versneld aan de slag is met het overschakelen van aardgas naar elektriciteit. Daarnaast vergt de snelle toename van elektrisch vervoer, de grote woningbouwopgave en de verduurzaming van bestaande gebouwen veel van het elektriciteitsnetwerk. Deze ontwikkelingen zijn op een rij gezet en hebben geleid tot een selectie van zeven energie-infrastructuurprojecten met de grootste maatschappelijke impact voor Brabant.

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Brainport zet in op een uitbreiding en verduurzaming van bedrijventerreinen en een schaalsprong voor de woningbouw met 60.000 tot 65.000 woningen erbij tot 2040. Ook zet MRE grootschalig in op de opwekking van duurzame energie. Al deze ontwikkelingen in combinatie met het belang van Brainport voor heel Nederland maakt dat investeringen in energie-infrastructuur in deze regio de hoogste prioriteit hebben. Daarom is het project voor de energie-infrastructuur in de Brainportregio naast het Brabantse PMIEK ook voorgedragen voor het nationale MIEK.

West-Brabant

In de regio West-Brabant reiken de ambities in Breda en omgeving omtrent woningbouw verder dan waarmee tot nu toe rekening werd gehouden. Verder is er een groeiende behoefte aan laadinfrastructuur en is er de verduurzaming van bedrijven. Dit alles zorgt voor een groeiend beslag op de bestaande elektriciteitsstations, die daardoor met prioriteit uitgebreid moeten worden.

Hart van Brabant

Tennet bouwt inmiddels al een nieuw hoogspanningsstation De Spinder. De verwachting is dat het gebied rond Tilburg sneller dan verwacht aan zijn limiet zit. Dat heeft te maken met de snelle elektrificatie van industrie en mobiliteit én de extra ambitie van de gemeente op het gebied van woningbouw, waaronder 10.000 extra woningen en forse toename voor logistieke laadinfra. Uitbreiding van de Tilburgse elektriciteitsstations is hierdoor van belang. Omdat op dit moment fysieke uitbreiding van elektriciteitsstation Tilburg-West onmogelijk is, zal daar naar een alternatieve oplossing gezocht moeten worden.

Noordoost-Brabant

In de regio Oss-’s-Hertogenbosch vraagt niet alleen de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, maar ook de toekomstige opwek van windenergie in de Duurzame Polder om uitbreiding van de netcapaciteit. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke uitbreidingen nodig zijn, hiervoor is nader onderzoek door de netbeheerder nodig. Daarom is dit als verkenningsproject in het PMIEK opgenomen.

Warmte en waterstof

Er zijn twee projecten voor energie-infrastructuur in het PMIEK opgenomen die niet gaan over elektriciteit. Een van deze twee is het aanleggen van een buisleiding voor warmte van Moerdijk naar het Amernet. Dit maakt het Amernet toekomstbestendig en helpt mee om de groeiende vraag naar elektriciteit te dempen: waar warmte aan huizen geleverd kan worden, scheelt dit elektriciteit voor een warmtepomp.

Het andere project betreft een verkenningsproject naar de regionale distributie van waterstof via buisleidingen. Noord-Brabant heeft van alle provincies in 2027 het grootste aantal kilometers hoofdtransportnet voor waterstof. Er moet nog nader onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om van dit hoofdtransportnet via regionale buisleidingen waterstof naar eindgebruikers in de verspreid liggende industrie en in de mobiliteit te brengen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.