Beleidsregel Grond biedt veehouders nieuw perspectief

4 april 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Als veehouder wilt u uw bedrijf natuurlijk graag door ontwikkelen en toekomstbestendig maken. De staande praktijk is vaak dat dit betekent: groeien; méér dieren of grond. Maar verduurzamen houdt meer in. Steeds meer veehouders kiezen ervoor hun bedrijf extensiever en natuurinclusiever te maken.

Dat is een forse stap die investeringen vraagt en waarvoor vaak ook grond nodig is. En grond is duur. De provincie wil helpen dit probleem op te lossen.

Met de Grondregeling Natuurinclusieve Landbouw maakt de provincie het veehouders makkelijker om hun bedrijven te verduurzamen. Natuurlijk gaat dat volgens het principe ‘voor wat hoort wat’. De regeling is bedoeld voor biologische of ‘natuurinclusieve’ veehouders, die in hun bedrijfsvoering veel aandacht hebben voor het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.). Als dat uit het bedrijfsplan blijkt, kan de provincie u helpen om meer agrarische grond in gebruik te krijgen of om andere investeringen in de natuurinclusieve bedrijfsvoering te doen.

Verkopen en pachten

Kort samengevat houdt de regeling in dat een veehouder (een deel van) zijn grond verkoopt aan de provincie. Die grond krijgt hij terug in erfpacht tegen een relatief lage canon. Er worden immers afspraken gemaakt over een aangepast gebruik van de grond om de natuur een handje te helpen. Dat verdient dan ook een financiële beloning. Extra interessant is natuurlijk dat de veehouder met de opbrengst van de verkoop ervoor kan kiezen om zelf extra gronden aan te schaffen.

Ondernemerscoaches

De provincie stelt ondernemerscoaches beschikbaar die helpen om alles goed georganiseerd te krijgen. Eén van die ondernemerscoaches is Frans Verouden. Hij vertelt dat de regeling eigenlijk al een tijdje van kracht is. Inmiddels zijn de kinderziekten eruit gehaald en dat maakt het de moeite waard om er nog eens extra aandacht voor te vragen. Verouden: ‘De praktijk leert dat de meeste veehouders hun eigen grond niet graag verkopen. Maar in sommige gevallen kunnen ze wel grond van iemand in de buurt kopen. Daar hebben we de regeling op aangepast’.

Procedure versneld

Als een veehouder voor de regeling in aanmerking wil komen, vindt eerst een ‘voortoets’ plaats: de provincie checkt of zijn bedrijfsvoering en de aan te kopen grond aan de voorwaarden voldoen. Bij een positief advies komt het sein op groen te staan en kan het proces van aankopen-doorverkopen-terugkrijgen in erfpacht in gang worden gezet. Aanvankelijk gingen er dan nogal wat maanden overheen, maar inmiddels is het proces aanzienlijk verkort, onder meer doordat de provincie ook direct kan ‘meedoen’ in de grondtransactie tussen verkoper en veehouder zodat geen voorfinanciering nodig is.

Vier opties

Om gebruik te maken van het erfpachtperceel heeft de ondernemer de keuze uit vier opties met bijbehorende voorwaarden en pachtprijs. Hoe méér hij doet om natuur, water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit te bevorderen, hoe láger de pachtprijs. Dat kan per hectare per jaar zomaar honderden euro’s schelen. Verouden: ‘Als ondernemer heb je op de dag van vandaag min of meer twee keuzes: óf minder vee houden óf aan meer grond zien te komen. Dat maakt het zeker het overwegen waard om aan deze grondregeling deel te nemen.

Meer informatie

Zie ook: Beleidsregel Grond voor natuurinclusieve landbouw


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.