Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit aangepast

31 juli 2023OmgevingsbeleidBevat visueel element: Foto

Woensdag 26 juli 2023 is de geactualiseerde Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit 2023 Noord-Brabant in werking getreden. Gedeputeerde Staten zullen deze beleidsregel hanteren bij ruimtelijke plannen die vanaf 26 juli 2023 in ontwerp gaan.

De geactualiseerde Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit Noord-Brabant (2023) bevat enkele wijzigingen ten opzichte van de Beleidsregel maatwerk omgevingskwaliteit (2022). Deze wijzigingen zijn ook in de toelichting opgenomen bovendien bevat de toelichting overige verduidelijkingen.

Wijzigingen op hoofdlijnen

  • De drempelwaarde voor sloop van gebouwen/ glasopstanden als fysieke tegenprestatie tot versterken van de omgevingskwaliteit is in regeling en toelichting verduidelijkt;
  • In artikel 3 is een afzonderlijke passage opgenomen voor ‘overige gevallen’ als fysieke tegenprestatie tot versterken van de omgevingskwaliteit. De toelichting is hierop aangevuld;
  • Voor het intrekken van ammoniakrechten is een maximale tegenwaarde opgenomen in de regeling;
  • De meerkosten voor het verwijderen van asbest bij sloop van opstallen en asbesthoudende kit bij glasopstanden als tegenprestatie, zijn in regeling en toelichting verduidelijkt.

Verder is ook de bijbehorende rekenmodule aangepast.

  • Er is een optie bijgekomen voor overige gevallen, hieronder vallen ook locaties die de drempelwaarde voor sloop van gebouwen bij beëindiging van een ((niet-)agrarisch/ glastuinbouw) bedrijf niet halen.
  • Bij ‘Overige fysieke maatregelen’ zijn invulvelden bijgekomen voor ammoniakrechten, verwijderen van asbest en aanvoer zand ten behoeve van mestputten. Hierbij zijn de maximale bedragen ook aangegeven.

Meer informatie over Maatwerk omgevingskwaliteit leest u op de pagina Maatwerkregeling omgevingskwaliteit.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.