Besluit N284: voorlopig alleen groot onderhoud in plaats van reconstructie

30 mei 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

De provincie heeft besloten het groot onderhoud aan de provinciale weg N284 tussen Reusel en de A67 bij Hapert te gaan voorbereiden. Dit vooruitlopend op de beoogde grootschalige reconstructie. Door de slechter wordende technische staat van de weg kan de verkeersveiligheid in het geding komen en neemt geluidsoverlast toe.

Dat wil de provincie voorkomen door tijdig de voorbereidingen op te starten voor het groot onderhoud. Bij het groot onderhoud wordt tevens gekeken of er op enkele plaatsen op de weg, zoals bij de tankstations, kleinschalige maatregelen mogelijk zijn die de verkeersveiligheid verbeteren. Met de oorspronkelijke plannen voor een uitgebreide reconstructie van de weg, en het aanleggen van de snelfietsroute richting Veldhoven, wordt voorlopig een pas op de plaats gemaakt.

Aanleiding gewijzigde plannen

De primaire aanleiding voor dit besluit is het feit dat er geen gedragen overeenstemming is verkregen over de maatregelen op en rond de N284. Het nieuwe, door de Stuurgroep (gemeente Bladel, gemeente Reusel-De-Mierden en de provincie) in december 2022 vastgestelde voorkeursalternatief, werd in maart van dit jaar door de gemeenteraad van Bladel niet gesteund. In plaats daarvan werd aan de wethouder van Bladel gevraagd om opnieuw met de provincie in gesprek te gaan op het moment dat daar een nieuw bestuur is geformeerd. Het doel: aanvullend budget van de provincie beschikbaar krijgen voor de aanleg van 2 fietstunnels; één bij de Europalaan en één bij de Lange Trekken. Een oplossing lijkt op korte termijn daardoor niet haalbaar.

Onderhoud nodig

De provinciale weg is echter dringend aan onderhoud toe. Nu de reconstructie van de N284 voorlopig niet door gaat, heeft de provincie besloten de voorbereidingen te treffen voor het groot onderhoud aan de weg. Het onderhoud langer uitstellen is niet verantwoord omdat de veiligheid en kwaliteit van de weg dan in gevaar komt. “Ten opzichte van de oorspronkelijke planning zijn we al 4 jaar opgeschoven en daarom is verdere vertraging niet wenselijk. We snappen dat het voor veel mensen vervelend is dat we met de reconstructie van de weg voorlopig pas op de plaats maken. Helaas moeten we dit besluit nemen”, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders (Mobiliteit). “Het zal voor veel weggebruikers en omwonenden wel een fijn bericht zijn dat we het onderhoud gaan uitvoeren, waardoor de veiligheid toeneemt en de geluidsoverlast afneemt. Het liefst hadden we een totaalproject uitgevoerd, maar nu we daarover geen overeenstemming hebben kunnen bereiken en dit op korte termijn ook niet lijkt te gebeuren, kan de provincie als wegbeheerder niet anders dan haar verantwoordelijkheid pakken. We kunnen niet tornen aan de veiligheid van de weg en ook de overlast van geluid en trillingen voor omwonenden willen we niet laten verergeren. ”

Vervolg

Als er een nieuw provinciebestuur is aangetreden gaan de gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel en de provincie opnieuw aan tafel om een vervolgaanpak te bespreken. Daarmee komen de partijen tegemoet aan de wens van de gemeenteraad van Bladel. In de vervolgaanpak zal ook binnen alle scenario’s rekening gehouden worden met eventuele effecten van stikstof van het voorkeursalternatief op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Kempenland-West.Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.