Besluitenlijst Provinciale Staten 27 oktober

30 oktober 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Hieronder vindt u een overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 27 oktober 2023 hebben genomen.

Besproken voorstellen

Statenvoorstel 31/23 Bestuursrapportage II-2023 (Burap II-2023)

Met de bestuursrapportage rapporteert GS over de voortgang van de uitvoering van de doelstellingen en prestaties uit de Begroting 2023. Van de 178 doelstellingen, resultaten/prestaties en bijbehorende indicatoren loopt ruim 70% volgens planning. Op grond van Burap-II 2023 werd aan PS voorgesteld om de vierde begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Ook werd PS gevraagd in te stemmen met 17 wijzigingsvoorstellen op de Burap.
Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (2), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), PvdA (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. BBB (7), CDA (3), Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 77/22 Beleidskader Leefomgeving

Het beleidskader Leefomgeving vervult een brugfunctie tussen de Brabantse Omgevingsvisie en de andere beleidskaders. Het vervult daarmee een integrerende rol voor een samenhangende aanpak van de opgaven uit de Omgevingsvisie, de opdrachten die vanuit het Rijk bij provincie worden neergelegd en het leggen van de ‘ruimtelijke puzzel’. Het beleidskader Leefomgeving biedt daarvoor instrumentarium en handvatten.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (9), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), PvdA (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.

Bij dit Statenvoorstel werden 2 moties aangenomen:

 • Motie M88a-2023 Structurerende keuzes voor Brabant. (Ingediend door PvdA, GroenLinks, VVD, D66, SP, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, Volt en CDA). Deze motie vraagt Gedeputeerde Staten: 
  In de komende twee jaar, vier keer per jaar in gesprek te gaan met Provinciale Staten over hoe de spelregels uit het Beleidskader Leefomgeving aan de regionale overlegtafels, samen met regionale partners, uitgewerkt worden tot structurerende keuzes voor Brabant. 
  Provinciale Staten op deze manier op de hoogte te houden van de voortgang van besluitvorming aan die regionale overlegtafels. 
  Een voorstel te doen voor een wijze waarop Provinciale Staten goed voorbereid in staat gesteld wordt om input te leveren voor de provinciale inbreng in de regionale overlegtafels.
  De fracties 50PLUS (1), BBB (9), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. De fractie Forum voor Democratie (1) stemde tegen.
 • M89-2023 Tussentijdse evaluatie Beleidskader Leefomgeving (Ingediend door Partij voor de Dieren, Volt en JA21). Deze motie vraagt Gedeputeerde Staten: 
  Het rapport van een tussentijdse kwalitatieve evaluatie naar de doorontwikkeling van het ‘diep, breed en rond’ werken, uiterlijk in 2025 aan Provinciale Staten voor te leggen, Daarin eventuele voorstellen tot bijstelling ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.
  De fracties BBB (9), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (4), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. De fractie tegen 50PLUS (1) stemde tegen.

Statenvoorstel 51/23 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023

Het Ontwikkelbedrijf van de provincie Noord-Brabant investeert inhoudelijk en/of financieel in de ontwikkeling en uitvoering van diverse projecten. Deze projecten dragen bij aan het behalen van provinciale doelen gerelateerd aan de grote opgaven waarvoor de Provincie Noord-Brabant staat. Het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023 geeft inzicht in en het overzicht van deze projecten. Het Ontwikkelbedrijf zorgt voor voldoende financiële buffers om risico’s binnen de projecten op te vangen. Provinciale Staten wordt gevraagd het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2023 vast te stellen.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (9), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 41/23 Eerste wijziging Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

De Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant wordt gewijzigd, teneinde de vervanging van de kamervoorzitters te regelen en te bepalen dat de behandeling van een klacht achter gesloten deuren plaatsvindt.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (9), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1) stemde tegen.

Bij dit voorstel werd unaniem een amendement aangenomen:

 • Amendement A13-2023 Hoorzitting klachten openbaar (ingediend door PVV, 50PLUS, JA21, Forum voor Democratie). Dit amendement stelt voor om de hoorzittingen van de commissie in principe openbaar te maken. De hoorzitting kan achter gesloten deuren plaatsvinden indien de indiener van de klacht of de beklaagde dit wenst, de voorzitter dit nodig vindt of een belanghebbende hiertoe een verzoek indient.

Statenvoorstel 52/23 Benoeming plaatsvervangend voorzitters Provinciale Staten Noord-Brabant Statenperiode 2023-2027 (inclusief stemming)

Op grond van artikel 2, tweede lid, van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 benoemen Provinciale Staten bij aanvang van de zittingsperiode uit hun midden één of meerdere plaatsvervangend voorzitters en stellen de volgorde voor het plaatsvervangend voorzitterschap vast. Provinciale Staten hebben besloten om 3 plaatsvervangend voorzitters aan te wijzen. Het gaat om de volgende statenleden:

 1. mevrouw S. Zwart (VVD)
 2. de heer J.P. Frenken (BBB)
 3. mevrouw J.J. van der Linden (GroenLinks)

Statenvoorstel 53/23 Aanwijzing vertegenwoordiger c.q. plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van het Interprovinciaal Overleg (inclusief stemming)

Twee statenleden vertegenwoordigen de provincie Noord-Brabant in de algemene vergadering van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Door dat de heer Oudenhoven gedeputeerde is geworden, ontstond er een vacature naast de heer Ludwig. Provinciale Staten heeft met hoofdelijke stemming mevrouw Vossen aangewezen als nieuwe vertegenwoordiger in de algemene vergadering van het IPO. De heer Berkvens was al aangewezen als plaatsvervangend vertegenwoordiger en dat blijft zo.

Statenvoorstel 56/23 Aanwijzing loco-griffier (inclusief beëdiging)

Provinciale Staten heeft in de vergadering een nieuwe loco-griffier aangewezen in de persoon van mevrouw N. van der Ven.

Voorstellen zonder bespreking

49/23 Wijziging Omgevingsverordening – veegronde

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (9), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), PVV (4) stemden tegen.

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

 • 62/23 Verantwoording fractievergoedingen 2022
 • 40/23 Notulen Provinciale Statenvergadering 26 mei 2023
 • 42/23 Notulen Provinciale Statenvergadering 30 mei 2023
 • 43/23 Notulen Provinciale Statenvergadering 16 juni 2023
 • 44/23 Notulen Provinciale Statenvergadering 23 juni 2023
 • 46/23 Notulen Provinciale Statenvergadering 7 juli 2023
 • 48/23 Lijst ingekomen stukken Provinciale Staten 27 oktober 2023 (periode 29 juni 2023 tot en met 20 september 2023)

De agenda, bijbehorende stukken, de video-opname van de Statenvergadering en de uitslag van de stemmingen vindt u terug op deze website.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.