Brabant wil meer hulp bieden aan ondernemers bij innovatie veehouderij

29 april 2024

De kwartiermaker innovatie veehouderij heeft een onafhankelijk rapport over de toekomst van veehouderij in Brabant geschreven. In het rapport geeft de kwartiermaker vijf aanbevelingen. De belangrijkste aanbeveling is dat er meer hulp moet komen op cases bij innovatie in de veehouderij. Daarnaast is een belangrijke aanbeveling om de innovatie te versnellen.

Provinciale Staten hebben gevraagd een onafhankelijke kwartiermaker aan te stellen. Gedeputeerde Staten hebben de heer Gé Backus in die rol augustus 2023 aangesteld. Bij het opstellen van het rapport (pdf, 4 MB) waren drie vragen leidend: Op welke wijze is het mogelijk om voer- en managementmaatregelen mogelijk te maken, hoe kan vergunningverlening voor emissiearme systemen makkelijker en wat is er nodig om vergunningverlening voor Rav (Regeling ammoniak en veehouderij) gecertificeerde stalsystemen in relatie tot de Wet natuurbescherming eerder op gang te brengen.

In het rapport wordt een aantal keuzen voorgelegd. Allereerst beveelt de kwartiermaker aan om te werken met ambitieuze maar ook realistische doelen en haalbare tijdlijn. Deze zou moeten gelden voor zowel de overheden en ook leidend moeten zijn voor bedrijfsleven. Belangrijk is ook dat er wordt gewerkt met heldere, eenduidige, afspraken alsook een meer gezamenlijke aanpak vanuit de verschillende overheden. Daarnaast is het gewenst om zo snel mogelijk voorwaardenscheppende instrumenten uit te werken waar ondernemers houvast aan hebben. Tot slot is hulp bij het proces belangrijk.

Vol aan de slag

De provincie wil boeren die innoveren meer gaan ondersteunen. Er wordt, samen met het bedrijfsleven, gekeken of hiervoor een casemanager aangesteld kan worden. Hierbij wordt gedacht aan een of enkele personen die innoverende ondernemers bijstaan met het proces van vergunningverlening vanuit de verschillende overheden, financiering, risicoafdekking etc en de eventueel daartoe benodigde contacten met technische leveranciers.

De aanbevelingen sluiten naadloos aan bij de afspraken die door het huidige college van GS zijn gemaakt. In het Brabantse Programma Landelijk Gebied (BPLG) en de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) wordt al gewerkt aan een samenhangende aanpak die aangeeft waar wel en waar geen mogelijkheden zijn. Via het BPLG wordt ook gewerkt aan een aanpak om te komen tot meer doelsturing om zo een meer voorwaarden scheppend (bovenwettelijk) instrumentarium te bewerkstelligen.

Er wordt gewerkt aan een herziene Routekaart Stalaanpassingen. Daarin en in de al ontwikkelde ‘hulp bij passende beoordeling’ worden handvatten gegeven om te komen tot een beter proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).

Zandprovincies

Al eerder vroegen samenwerkende provincies en sectoren, onder de naam Versnellingsaanpak Innovatie Veehouderij , aandacht voor het versnellen van innovatie(actief sinds begin 2023) ziet dat de Nederlandse landbouw voor grote opgaven staat en dat het versneld mogelijk maken van innovaties essentieel is om te komen tot een duurzaam verdienmodel voor veehouders.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.