Brabant Openhouden

13 december 2023Aanpak stikstofNatuur en landschapBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant wil Brabant openhouden voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt van ons als provincie, ons hier steeds slim, snel en effectief op aan te passen. De provincie werkt met overheden, bedrijven, organisaties en inwoners aan de maatschappelijke opgaven van Brabant. Samen zorgen we ervoor dat Brabant ook in de toekomst een provincie blijft waar het goed wonen, werken en recreëren is. Zo werken we met elkaar aan een aantrekkelijk, bereikbaar, concurrerend en duurzaam Brabant.

Natuurdoelanalyses

In Brabant is er een ingewikkeld stikstofprobleem. Uit analyses blijkt dat we aan lopen tegen de grenzen van wat de natuur aan kan. Er is nog geen zicht op verbetering. En de afgesproken doelen halen we nu nog niet. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om vergunningen te verlenen, voor activiteiten met negatieve effecten op de natuur. Er zijn dus extra maatregelen nodig om Brabant open te houden voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Stappenplan

De provincie zet hiervoor verschillende acties in, zoals genoemd in het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant’. Dit doen we langs de sporen: ‘Versterken (van de natuur), Verminderen (van de stikstofuitstoot) en Vooruit gaan (vergunningverlening weer op gang brengen)’. En wij vragen Brabantse partners en bedrijven om zelf ook stappen te zetten. Met dit stappenplan (pdf, 33 kB) maken we de aanpak in Brabant zichtbaar.

Versterken

Versterken staat voor het versneld werken aan herstel van de Natura 2000-gebieden en de overgangsgebieden. De basis daarvoor ligt in de uitvoeringsagenda natuur 2023-2027. En in de samenwerking met gebiedspartners in de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. De Natuurdoelanalyses (NDA’s) maken duidelijk dat er natuurherstelmaatregelen genomen moeten worden. We vertalen dit onder andere in Natura 2000 beheerplannen. En per Natura 2000-gebied stellen we juridisch houdbare maatregelenpakketten vast. Het deel van de maatregelenpakketten die moeten worden uitgevoerd in- en rondom Natura 2000-gebieden wordt, afhankelijk van het nog ter beschikbaar te stellen budget, gefinancierd vanuit het Landelijk Programma Natuur (LPN).

Verminderen

Verminderen gaat over de aanpak om de uitstoot van stikstof terug te dringen. In de eerste helft van 2024 leveren we de herijkte Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) op met maatregelen voor:

 • Landbouw
 • Verkeer
 • Vervoer
 • Industrie
 • Energiesector

Daarnaast bereiden we het project Grote Oogst uit. Dit gaat over het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Voor de toekomst van de veehouderij in Brabant kijken we naar een breed palet aan maatregelen en regelingen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Stalmaatregelen.
 • Voer- en managementmaatregelen.
 • Vernieuwingen in stallen.
 • ‘Realtime’ meetsystemen.
 • Fonds voor nieuwe technieken.
 • Aanvullingen op de rijksregelingen voor stoppers.
 • Verplaatsingen.
 • Mogelijk maken van de omschakeling naar natuurinclusieve en kringloop landbouw.

Vooruitgaan

Vooruitgaan gaat over emissieloos ontwikkelen en duurzame vernieuwingen op het gebied van klimaat en energie. Bijvoorbeeld door verduurzaming van verkeer- en bouwprojecten. We zien de vernieuwingen op dit vlak groeien. En we willen dit ook mogelijk maken. Daarnaast gaat dit spoor ook over het prioriteren van projecten als er weer stikstofruimte beschikbaar komt.

Zo houden we Brabant open voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Stap voor stap en samen met overheden, bedrijven, organisaties en inwoners.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar