Brabant start met pilot grondruilfonds in de Peelvenen

15 maart 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Met een provinciaal grondruilfonds zet de provincie Noord-Brabant een concrete stap naar een vitaal en toekomstbestendig landelijk gebied. Het is een instrument om in gebieden opgaven op het gebied van klimaat, water en natuur gepaard te laten gaan met de transitie van de landbouw. Gedeputeerde Staten hebben besloten om het grondruilfonds als pilot in gebruik te nemen in het gebied Peelvenen.

Met het grondruilfonds kan grond gekocht of geruild worden van agrariërs die willen stoppen of verplaatsen. Deze kan vervolgens, vaak via kavelruil, aangeboden worden aan anderen die invulling willen geven aan de ambities in een gebied. Denk aan agrariërs die willen extensiveren of natuurinclusief worden. Maar ook agrariërs die hun huidige bedrijfsvoering willen voortzetten op kavels verder van een natuurgebied. Op deze manier kunnen de maatschappelijke opgaven in het gebied gerealiseerd worden.

Toekomstbestendig en vitaal

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied) over het grondruilfonds Peelvenen: “Het is een stevige opgave om met onze samenwerkingspartners de transitie te maken naar een toekomstbestendig en vitaal landelijk gebied en daarbij de doelstellingen voor natuur en water te behalen, zeker ook in de Peelvenen. Daarom is het belangrijk om een goede mix aan instrumenten te kunnen inzetten. Dit grondfonds is daar een belangrijk element in en ik ben dan ook hoopvol dat dit partijen in de Peelvenen gaat helpen om de puzzel van belangen en doelstellingen in dit gebied te gaan leggen.”

Ook gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische ontwikkeling en Bestuurlijke samenwerking) reageert: “Veel boeren denken na over hun toekomst. Het verkopen van hun bedrijf, en de grond, is een keuze die steeds vaker wordt gemaakt. Dan is het mooi als door de verkoop gronden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van natuur en de transitie voor landbouw. Op die manier kunnen de gronden van het gebied worden gebruikt voor het gebied.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.