Brabant stelt voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied vast

27 maart 2024OmgevingsbeleidBevat visueel element: Foto

Op 26 maart 2024 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant het voorontwerp Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) vastgesteld. Hiermee zet Brabant een volgende stap in de zoektocht naar de integrale samenhang tussen wettelijke en provinciale doelen voor natuur, water en klimaat en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers in het Brabantse landelijk gebied.

Het voorontwerp (pdf, 4.6 MB) geeft richting aan hoe de verschillende doelen bereikt kunnen worden en welke veranderingen er nodig zijn in het Brabantse landelijk gebied. En tegelijkertijd biedt het ruimte om in de vervolgstappen naar ontwerp-BPLG en definitief BPLG het gesprek aan te gaan over de wijze waarop deze doelen het beste bereikt kunnen worden.

De komende maanden gaat de provincie Noord-Brabant inhoudelijke gesprekken voeren met Brabantse partners en Provinciale Staten (PS) over belangrijke keuzevraagstukken zoals de inrichting van overgangsgebieden en het zorgvuldig omgaan met de beste landbouwgrond. Parallel aan dit proces wordt ook een plan-MER procedure doorlopen en een Sociaaleconomische Impact Analyse (SEIA) uitgevoerd om zowel milieueffecten als sociaaleconomische effecten goed in beeld te brengen.

Sinds de eerste houtskoolschets voor het BPLG, die in juni 2023 is aangeboden aan het Rijk, zijn samen met Brabantse partners tijdens Brabantbrede bijeenkomsten over het BPLG, de groenblauwe gebiedsgerichte aanpak in en bij natuurgebieden (GGA’s) en bestuurlijke overleggen belangrijke denkstappen gezet op het gebied van ontwikkelstrategie, ruimtelijk ontwikkelperspectief en structurerende keuzes.

Positief advies voor eerste deel maatregelenpakket

Bij de houtskoolschets was onderstaand NoRegret-maatregelenpakket toegevoegd. Voor 8 van de 10 maatregelen is al een positief advies gekomen vanuit Wageningen Economic Research (WEcR). Brabant verwacht dat de provincie hiervoor op korte termijn middelen ontvangt van het Rijk voor de uitvoering van deze maatregelen, nu de Tweede Kamer met de gewijzigde begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ingestemd.

Duurzaam perspectief voor de landbouw:

  • Maatwerkaanpak stikstof;
  • Biodiversiteitsmonitor akker- en tuinbouw;*
  • Koolstofvastlegging in landbouwbodems, bomen, bossen en natuur;*
  • Emissiereductie door aanpassing huisvestingssysteem, management-maatregelen en mestverwerking;
  • Extensivering in en rondom GGA-gebieden en het natuurnetwerk.*

Natuur en waterherstel

  • Water vasthouden (watersysteemmaatregelen);*
  • GGA Markiezaat;*
  • Waterlandschap Pauwels;*
  • Bosrevitalisatie;*
  • Groenblauwe dooradering (GDBA).*

*positieve beoordeling voor de 1e ronde van het Transitiefonds.

Brabant hoopt voor de zomer geld van Rijk te ontvangen

De positief beoordeelde maatregelen kennen een omvang ter waarde van maximaal €222 miljoen. Na de toetsingsronde in april-mei van dit jaar wordt duidelijk op welke bedragen Brabant exact kan rekenen. De overige twee maatregelen (maatwerkaanpak stikstof en emissiereductie door aanpassing huisvestingssysteem, managementmaatregelen en mestverwerking) ter waarde van €30 miljoen worden nu ook ingediend bij het Rijk. Voor de maatregel ‘emissiereductie door aanpassing huisvestingssysteem, management- maatregelen en mestverwerking’ (t.w.v. maximaal €10 miljoen) heeft de provincie Noord-Brabant onlangs ook een positief oordeel ontvangen van WEcR. Op onderdelen zal de provincie deze verder moeten uitwerken. Echter voor beide maatregelen zijn momenteel nog geen middelen gereserveerd of beschikbaar gesteld door het Rijk, deze worden daarom doorgeleid naar een 2e beoordelingsronde. Het Rijk onderzoekt de financieringsmogelijkheden.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied): “Het is mooi en belangrijk voor Brabant dat we zo goed door de toetsing komen. We hopen het bijbehorende bedrag snel te ontvangen, om liefst voor de zomer nog samen met onze partners daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met deze opgaven voor natuur, water, klimaat en toekomstperspectief voor onze Brabantse boeren. Het is een hele grote wettelijke én maatschappelijke opgave die we in onze provincie hebben.”


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.