Brabantse overstromingsscenario's worden geactualiseerd

26 januari 2024Water en bodemBevat visueel element: Foto

Januari en februari zijn bij uitstek hoogwatermaanden. De overvloedige regenval in het afgelopen najaar zorgde ervoor dat het wassende water zich dit keer zelfs al eerder meldde.

Om de veiligheid in Noord-Brabant te blijven waarborgen, gaat de provincie nu de zogeheten overstromingsscenario’s verder actualiseren.
Na het extreme hoogwater van 1993 en 1995 en met name de maatregelen die als gevolg daarvan zijn genomen – zoals het programma Ruimte voor de Rivier – is Nederland beter voorbereid op dit soort calamiteiten. Toch ligt overstromingsgevaar altijd op de loer. De beelden van 2021 uit Valkenburg liggen nog vers in het geheugen.

Veiligheid waarborgen op drie fronten

De provincie werkt ten eerste aan het voorkómen van overstromingen door de dijken hoog en sterk te houden en door ruimte voor de rivier te maken. Die kan buiten haar oevers treden in zogeheten retentiegebieden. Ten tweede worden in de ruimtelijke ordening slimme keuzes gemaakt die de gevolgen van een eventuele overstroming beperken. En als derde: als er dan toch een overstroming is, moet de calamiteitenzorg en crisisbeheersing op orde zijn. Daarbij zijn overstromingsrisicokaarten en - scenario’s onmisbaar. De provincie is samen met de waterschappen een traject gestart om deze te actualiseren. Lees hierover meer in dit artikel

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.