Contactpunt voor ondersteuning beëindigingsregelingen veehouderijen

14 augustus 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Brabantse veehouders die verwachten aan de voorwaarden van de landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus) te voldoen maar twijfelen over deelname, kunnen bij het Contactpunt Piekbelasting van de provincie Noord-Brabant een verkennend gesprek aanvragen met een van de zaakbegeleiders.

Veel veehouders in Brabant staan voor een belangrijke keuze: ga ik door met mijn bedrijf, schakel ik om naar andere bedrijfsactiviteiten of stop ik met mijn bedrijf? Welke keuze de beste is, hangt af van de persoonlijke situatie. De provincie Noord-Brabant wil veehouders zo optimaal mogelijk bijstaan in hun keuze- en vervolgproces. Daarvoor is er nu gratis, onafhankelijke ondersteuning van een zaakbegeleider.

Contactpunt Piekbelasting

Brabantse veehouders die een verkennend gesprek willen aanvragen met een van de zaakbegeleiders, kunnen contact opnemen met het Contactpunt Piekbelasting via 073 680 81 82 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of contactpiekbelasting@brabant.nl. Voor dit gesprek is geen aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodig.

Toekomstperspectief van de ondernemer staat centraal

Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver: “Nadenken over het veranderen, verplaatsen of beëindigen van je bedrijf is ingrijpend. Zaakbegeleiders van de provincie kunnen ondernemers die deze mogelijkheden overwegen, goed en zorgvuldig ondersteunen. Onze goede contacten en veel ervaring binnen de agrarische sector zullen enorm helpend zijn om dit proces verder vorm te geven. We nodigen deze ondernemers dan ook uit om samen in gesprek te gaan, waarin hun wensen, vragen en toekomstperspectief centraal staan.”

Zaakbegeleider

Een zaakbegeleider is een vast contactpersoon vanuit de provincie die kan helpen om de mogelijkheden voor het verminderen van de stikstofuitstoot verder te onderzoeken. De zaakbegeleider luistert, informeert, denkt mee en brengt de ondernemer (indien nodig) in contact met vertegenwoordigers van andere overheden of instanties voor benodigde informatie. Zo krijgt de ondernemer inzicht in realistische toekomstscenario’s, passend bij zijn/haar situatie. De uiteindelijke keuze voor de toekomst is aan de ondernemer. Zaakbegeleiders geven geen gericht advies over de toekomst van het bedrijf en zijn daarmee geen (vervanger van een) bedrijfsadviseur of een inhoudelijk specialist.

Over Aanpak Piekbelasting

Met de Aanpak Piekbelasting wil de overheid de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden terugdringen. Er zijn 2 landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlocaties (Lbv of Lbv-plus). De subsidie kan veehouders helpen om de financiën na beëindiging passend te maken. De provincie kiest ervoor om de regie op de uitvoering van deze regelingen zelf op te pakken. Gedurende de uitvoering van de Aanpak Piekbelasting worden ook regelingen voor extensivering, innovatie en verplaatsing van veehouderijlocaties verwacht. Later dit jaar komt daar meer informatie over vanuit het Rijk.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.