Eerste pakket Programma Landelijk Gebied aangeboden aan ministerie LNV

6 juli 2023OmgevingsbeleidBevat visueel element: Foto

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten een eerste pakket voor het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangeboden. Het Rijk heeft provincies gevraagd om een provinciaal programma op te stellen in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hoewel er nog veel onduidelijkheden zijn vanuit het Rijk, heeft de provincie ervoor gekozen om nu wel een eerste pakket met maatregelen aan te leveren, om daarmee aanspraak te kunnen maken op gelden uit het Transitiefonds.

Het bevat de Houtskoolschets landelijk gebied zoals die in maart door het College van Gedeputeerde Staten is vastgesteld én een pakket ‘no regret’-maatregelen waar de provincie op korte termijn mee aan de slag wil. De Houtskoolschets BPLG is in samenwerking met natuur-, water- en landbouwpartners tot stand gekomen. Het schetst een gecombineerde aanpak van natuur-, stikstof-, water- en klimaatdoelen én de transitie van de landbouw in Brabant.

Het pakket dat is ingediend betreft effectieve maatregelen om de doelen van het NPLG te bereiken. Bovendien zijn het maatregelen waar vrijwel direct na toekenning van Rijksmiddelen mee kan worden gestart. Deze maatregelen omvatten een klein deel van de totaalopgave uit de Houtkoolschets. Het gaat hier om een bedrag van € 252 miljoen, waarmee de provincie Noord-Brabant dus nog beperkt aanspraak maakt op het Transitiefonds gezien de totale opgave in het landelijke gebied.

Maatregelen voor herstel natuurgebieden

Het gaat om snel uitvoerbare en grotendeels bestaande maatregelen (‘no regret’) voor het natuur- en waterherstel en duurzaam perspectief voor de landbouw. De maatregelen vloeien voort uit de Beleidskaders Landbouw & Voedsel, Natuur en het Regionaal Water- en Bodemprogramma, zoals die eerder in de provincie zijn vastgesteld. De focus van de maatregelen ligt op het herstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, als een start om weer tot vergunningverlening te kunnen overgaan voor activiteiten met een stikstofeffect.

Het pakket betreft de volgende bundeling aan maatregelen:

  1. Duurzaam perspectief voor de landbouw: emissiereductie door omvorming en vrijwillige beëindiging, voer- en managementmaatregelen die zorgen voor minder stikstofuitstoot, verduurzaming agrarisch grondgebruik, koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems, emissiereductie door bedrijfsinnovaties, extensivering;
  2. Natuur- en waterherstel: watersysteemmaatregelen, natuurherstel, versterking bosareaal en inzet op groenblauwe dooradering.

Gedeputeerde Hagar Roijackers: “Na toekenning van de middelen kunnen we als provincie samen met onze partners direct met de maatregelen aan de slag. Terreinbeherende organisaties, waterschappen, de ZLTO, gemeenten: allemaal zien we de noodzaak in om de Brabantse natuur te herstellen en weer tot landbouwperspectief en ontwikkeling te komen. We staan in de startblokken. Voor de toekomst van het hele landelijke gebied is het van belang dat water, bodem en biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) weer op orde komen. Het totale herstel gaat nog langer duren. Maar met dit ‘no regret’-pakket aan maatregelen verwachten wij een serieuze stap te zetten in het terugdringen van de stikstof en verdroging in kwetsbare gebieden. Daarmee zetten we een betekenisvolle stap zetten om de vergunningverlening beter mogelijk te maken.”

Volgende stappen

Om tot een uitgewerkt plan te komen is het van belang om de kaders van een nieuw bestuursakkoord en het Kabinetsplan Landbouw mee te nemen. Die worden verwerkt in het voorontwerp-BPLG dat dit najaar zal worden opgesteld. Daarna volgt het inspraak- en milieueffect-traject en afstemming met Provinciale Staten. De provincie zal haar partners verder meenemen en vragen om input om tot een gedragen programma te komen.

Met de voorgenomen maatregelen gaat Brabant nog niet direct en volledig van het slot wat betreft vergunningverlening voor activiteiten met stikstofeffecten, maar worden wel stappen gezet in de goede richting. De verwachting is dat het ministerie snel met een eerste reactie zal komen.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.