De energietransitie: op deze thema's zet de provincie de komende jaren in

27 juni 2024EnergieBevat visueel element: Foto

De doelstellingen van de provincie Noord-Brabant op het gebied van de energietransitie zijn helder: in 2030 moet de helft van de energie (elektriciteit, warmte en brandstoffen) die in Brabant gebruikt wordt, afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen en de CO2-uitstoot moet in 2030 met 55% zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 willen we dat de provincie Noord-Brabant volledig klimaatneutraal is. In de Uitvoeringsagenda Energie 2024-2027 staat waar de provincie de komende jaren op inzet om deze doelen te behalen.

Twee sporen

Om onze doelen te bereiken, zetten we in op 2 sporen:

  1. het verminderen van het energiegebruik door energiebesparing;
  2. het overstappen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen.

Beide hebben een daling van de CO2-uitstoot tot gevolg.

Energiebesparing en verduurzaming

Een belangrijk speerpunt in de Uitvoeringsagenda is het verder en sneller verminderen van de vraag naar energie. Energie die je niet gebruikt, hoef je immers niet op te wekken, te transporteren en te betalen. We zetten in op energiebesparing binnen de gebouwde omgeving en industrie, omdat voor de verwarming van gebouwen en industriële processen nog grotendeels fossiele brandstoffen worden gebruikt. Zo helpen we inwoners en ondernemers in onze provincie bij het verlagen van hun energierekening.

Hernieuwbare Energie

Om het gebruik van hernieuwbare energie te laten toenemen, zijn er meer bronnen nodig. Denk aan windmolens en zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld aan duurzame, lokale warmtebronnen. We willen dat de energietransitie haalbaar, betaalbaar en rechtvaardig is en vanuit die principes proberen we onze projecten zoveel als mogelijk in te steken. Zo vragen we ontwikkelaars afspraken te maken met omwonenden over sociale randvoorwaarden, zoals bij het windpark Energie A16. Hierbij landen opbrengsten in een fonds dat weer ten goede komt aan nieuwe lokale energieprojecten.

Gedeputeerde Energie Bas Maes: “De energietransitie is niet alleen belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan, maar het is nadrukkelijk ook een sociaaleconomische transitie. Iedere Brabander moet eraan mee kunnen doen en ervan mee kunnen profiteren.”

Energie beschikbaar en toegankelijk

Om onze doelen te halen, is het cruciaal dat energie beschikbaar én toegankelijk is. Zo moet er voldoende ruimte op het stroomnet zijn om iedereen van energie te voorzien. Op dit moment is die ruimte er niet in onze provincie. Als we versnelling mogelijk willen maken, moeten netbeheerders het probleem van transportschaarste (‘file’ op het stroomnet) zo snel mogelijk aanpakken. Daar waar mogelijk helpt de provincie door samen met onze partners te werken aan oplossingen voor een snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet. Daarnaast helpen we bij de ontwikkeling van warmtenetten en zetten we in op slimme uitrol van laadinfrastructuur en verschillende vormen van energieopslag.

Gebiedsaanpak

Op verschillende plekken in onze provincie spelen verschillende grote maatschappelijke vraagstukken, waaronder de energietransitie. Deze belangrijke ontwikkelingen vragen om een gebiedsaanpak, zoals bij de verduurzaming van de industrie en bedrijventerreinen, maar ook rondom de warmtetransitie in verschillende wijken. Door een gebiedsaanpak te ontwikkelen op deze terreinen, werken we aan slimme, gecombineerde oplossingen die ook kunnen worden toegepast bij vergelijkbare vraagstukken in andere delen van de provincie.

De Uitvoeringsagenda wordt aangeboden aan Provinciale Staten ter bespreking. Na deze bespreking wordt de agenda later in 2024 vastgesteld.

Bekijk de Uitvoeringsagenda Energie 2024-2027 (pdf, 6 MB)


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.