Extra geld voor bescherming weidevogelkuikens

16 mei 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant stellen € 380.000 subsidie beschikbaar aan BoerenNatuur Brabant voor de bescherming van weidevogelkuikens in het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaat. Met dit bedrag worden maatregelen getroffen op 100 hectare grasland om de kans op kuikenoverleving van weidevogels te vergroten.

Bron foto: Brabants Landschap

De populatie van weidevogels neemt af. Met name in de kuikenfase hebben (jonge) weidevogels moeite om aan voldoende voedsel te komen. Kruidenrijke graslanden zijn belangrijk als gebied waar deze vogels zich kunnen voeden. Kuikens eten met name kleine insecten en spinnetjes. Meer kruiden in het grasland leidt tot een groter aanbod van insecten en dat vergroot dus de overlevingskansen van kuikens.

Beter grasland door inzaaien en anders maaien

De subsidie van € 380.000 wordt voor de periode 01-02-2024 t/m 31-12-2026 in 3 jaarlijkse termijnen ter beschikking gesteld aan BoerenNatuur Brabant. Dit is bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van weidevogelgrasland in de gebieden Het Land van Heusden en Altena en Beerse Overlaat.

Gedeputeerde Hagar Roijackers (Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied): “Het landelijk gebied van Heusden en Altena kent van oudsher veel soorten weide- en akkervogels. In de laatste jaren zijn belangrijke soorten in aantal helaas fors achteruit gegaan. Maar juist waar de vogels actief beschermd worden, onder meer door de inzet van agrarische collectieven, gaan de aantallen weer omhoog! Dit willen we verder stimuleren met deze subsidie.”

De komende jaren wordt 40 hectare van het grasland vroeger gemaaid, zodat het land verschraalt waardoor de grasmat minder dicht is en er meer kruiden kunnen groeien. De variatie in plantensoorten is goed voor de kruidenrijkdom. 50 Hectare van voedselarmere graslanden wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel zodat er in de toekomst hogere aantallen insecten en meer verschillende soorten in het grasland te vinden zijn. De overige 10 hectare bestaat uit percelen waar nu alleen later wordt gemaaid. Deze worden omgezet in extensief beweidingsbeheer. Daardoor ontstaat er meer variatie in de grasstructuur en microreliëf in de percelen zodat weidevogelkuikens daar makkelijker doorheen kunnen lopen. De provincie zet zich met het verstrekken van deze subsidie in om de populatie weidevogels te helpen herstellen en de afname te stoppen.

Kennisdeling

De maatregelen zijn in lijn met de adviezen uit het OBN-rapport ‘habitatselectie en overleving van kievitskuikens in Nederlandse graslanden’ uit 2022. De kennis die wordt opgedaan, wordt gebundeld in feitelijke overzichten zodat ook andere agrariërs de geleerde lessen kunnen toepassen. Ook organiseert BoerenNatuur veldbijeenkomsten om resultaten te delen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.