Extra geld voor natuurinclusieve landbouw

9 maart 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Video

De provincie Noord-Brabant ondersteunt veehouders die hun gangbare bedrijfsvoering willen doorontwikkelen naar natuurinclusieve landbouw. Daarom hebben Gedeputeerde Staten opnieuw € 650.000 ter beschikking gesteld voor omschakelende veehouders.

Downloads

Natuurinclusieve bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de provinciale opgaven voor bodem en water, biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en landschap. Daarom biedt de provincie begeleiding en ondersteuning aan veehouders bij de omschakeling naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering.

Hulp bij omschakeling

Eerder is er voor aanvragen tot december 2022 al € 850.000 gesubsidieerd. De provincie investeert nu €650.000, waarmee nog eens 65 subsidieaanvragen kunnen worden gehonoreerd. Waar voorheen alleen Brabantse ondernemers in de buurt van NatuurNetwerk Brabant gebruik konden maken van deze regeling, staat deze nu open voor alle veehouders met minimaal 10 hectare grond in agrarisch gebruik in Brabant.

Ondernemerscoaches

Een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw kan agrariërs kosteloos begeleiden bij het opstellen van een doorontwikkelplan met daarbij een verdienmodel voor de agrariër. Als dit plan door de provincie wordt goedgekeurd, kan € 10.000 subsidie worden verkregen voor het opstellen van een professioneel businessplan. Als via het businessplan wordt aangetoond dat er voor een rendabele omschakeling meer grond nodig is om extensivering te bewerkstelligen, kan ook een beroep worden gedaan op de grondregeling voor natuurinclusieve landbouw.

Contact en meer informatie

Overweeg je als veehouder stappen te zetten naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Neem vrijblijvend contact op met een ondernemerscoach natuurinclusieve landbouw. Kijk voor meer informatie en inspiratie over natuurinclusieve landbouw op landbouwenvoedselbrabant.nl.

Ambitie provincie

Deze regeling draagt bij aan de ambities van de provincie voor de landbouw- en voedselketen van morgen, zoals beschreven in het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Daarbij stelt de provincie zich onder andere ten doel dat de Brabantse landbouw- en voedselproductie in 2030 natuur- en landschapsinclusief is. Met extra geld voor natuurinclusieve landbouw wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Zo levert de Brabantse landbouw een bijdrage aan de biodiversiteit en de kwaliteit van water en bodem, en kan natuur- en landschapsinclusief boeren de nieuwe norm worden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.