Extra impuls voor verduurzaming landbouw

24 januari 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. In totaal wordt er bijna 5 miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel daarvan gaat naar de regeling van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). Er worden ook subsidies beschikbaar gesteld voor dierenwelzijn en Natuurinclusieve Landbouw (NIL).

Bij de BBM werken de Provincie, ZLTO, de waterschappen, Brabants Landschap en Brabantse Milieufederatie samen. Brabant reserveert voor de nieuwe openstelling t.b.v. de BBM ruim vier en een half miljoen euro. Hiermee kan het aantal deelnemers groeien van 445 naar maximaal 650. Deelnemers ontvangen een jaarlijkse beloning van maximaal € 5.000 voor biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en verduurzaming, dit wordt beoordeeld op basis van 13 Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Nieuw in deze regeling is dat deelnemers die al drie meedoen twee jaar langer kunnen deelnemen en een extra prestatiebeloning kunnen aanvragen. De prestatiebeloning is beschikbaar voor jonge veehouders en veehouders in gebieden rond het Natuurnetwerk Brabant, in beekdalen en landschappelijk belangrijke gebieden. De prestatiebeloning is eenmalig en maximaal € 10.000,-.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven (Agrarische Ontwikkeling): “Met extra geld en deels verruiming van de regeling wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers zorgen dat natuur en landbouw hand in hand gaan. Tegelijk willen wij deelnemers laten weten dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken.”
Joris Hogenboom, directeur van Brabants Landschap sluit zich hierbij aan. “De BBM is een succes. Uit de evaluatie blijkt dat de extra inspanningen van boeren tot echte winst voor de natuur, landschap, water en klimaat leiden. En deelnemers worden ook enthousiast om volgende stappen te zetten. De BBM is zo een mooi vliegwiel in de beweging naar een natuurinclusievere en duurzamere landbouw.”

De regeling voor de Brabantse Biodiversiteitsmonitor melkveehouderij wordt voor de 4e keer opengesteld. Bij de eerste en tweede openstelling in 2021 en 2022 namen ca 340 veehouderijen deel. Uit de eind 2022 uitgevoerde evaluatie bleek de aanpak van de BBM boeren en partners zeer aan te spreken en te leiden tot concrete stappen in de verduurzaming van melkveebedrijven. Eind 2022 heeft het ministerie van LNV vanuit het Transitiefonds Landelijke gebied (NPLG) €13,5 mln beschikbaar gesteld voor een uitbreiding van het project BBM. Begin 2023 is daarmee de derde openstelling geweest, waarmee het aantal deelnemers inmiddels is gegroeid tot 445.

Met de 4e openstelling van de BBM kunnen we naar maximaal ca 650 deelnemers. De Collectieven Agrarisch natuurbeheer en ZLTO gaan intensief ondersteunen om nieuwe deelnemers te werven.
Bestuurder van ZLTO Henrik Hoeksema hierover: “De opschaling naar 650 Brabantse melkveehouders is een mooie erkenning voor de inspanningen van boeren. En de verlenging naar 5 jaar zorgt voor continuïteit. Nu moeten we deze extra tijd goed gebruiken om te zorgen dat er meer structurele beloning beschikbaar komt en voor langere tijd, zodat dit verankerd wordt in de bedrijfsvoering van nog veel meer Brabantse melkveehouderijen!”

Verlenging subsidieregelingen natuurinclusieve landbouw

Het gaat dan om de verlening van de omschakeling van de Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Hier gaat het om een nieuwe openstelling waarvoor € 350.000 is gereserveerd en circa 35 aanvragen ondersteund kunnen worden. Nieuw in deze regeling is dat deelnemers die al 3 jaar meedoen 2 jaar langer kunnen deelnemen.

Dierenwelzijn vleeskuikens

Brabant wil ook extra investeren in het welzijn van vleeskuikens. Hiervoor is € 50.000,- gereserveerd. Met dit bedrag kunnen maximaal 6 vleeskuikenbedrijven ondersteund worden in investeringen in dierenwelzijn. Afgelopen twee jaar zijn vanuit deze regeling drie bedrijven ondersteund.

Kavelruil

De subsidiabele voorbereidingsperiode voor kavelruilprojecten wordt verlengd met 1 jaar en wordt 2 jaar.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.