Fossielvrije economie in Meierijstad

1 maart 2023EnergieBevat visueel element: Foto

Meierijstad wil koploper zijn op het gebied van duurzaam fossielvrij ondernemen. Om de transitie naar groene energie te realiseren, zetten gemeente en bedrijfsleven de komende jaren stevig in op fossielvrije energievoorzieningen. Zij starten met de Veghelse bedrijventerreinen.

Woensdag 1 maart overhandigden de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven de propositie 'Fossielvrij Meierijstad' aan gedeputeerde Erik Ronnes (Wonen en Ruimte). Om aan te geven welke kansen een fossielvrije economie in Meierijstad biedt voor de provincie en te vragen samen hierin op te trekken voor een duurzaam, toekomstbestendig Brabant.

Duurzamere industrie

“De ondertekening van het plan van aanpak laat zien dat provincie, gemeente en bedrijfsleven samen de schouders zetten onder een verduurzamings- en vergroeningsaanpak op de Veghelse bedrijventerreinen", vertelt Erik Ronnes. "Het plan draagt ook meteen bij aan de fossielvrije ambities van gemeente Meierijstad. Bijvoorbeeld met de verkenning en ontwikkeling van een lokaal collectief energienet. Bovendien wordt in die ambities ook de stikstofreductie meegenomen. Ik ben onder de indruk van de intensieve samenwerking die hier bestaat om samen bij te dragen aan een duurzamere industrie.”

Wethouder Jan Goijaarts: “Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade. In Meierijstad willen we daarom zo snel mogelijk overstappen op duurzamere alternatieven. De komende tijd gaan we de mogelijkheden voor fossielvrije oplossingen onderzoeken. Hiervoor willen we de bedrijventerreinen verduurzamen. Daarvoor werken we intensief samen met het bedrijfsleven en hebben we de provincie ook heel hard nodig.”

Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen

Tijdens de bijeenkomst – waarbij naast de gemeente en de provincie ook de top van het bedrijfsleven in Meierijstad aanwezig was - vond ook de ondertekening van het plan van aanpak “Grote Oogst Veghelse bedrijventerreinen” plaats. De provincie heeft voor de uitvoering op bedrijventerrein De Dubbelen een bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld. De gemeente voegt hier hetzelfde bedrag aan toe. En ook het bedrijfsleven en de Rabobank leggen samen € 250.000 in. Naast deze partijen zijn ook Enexis en Waterschap Aa en Maas betrokken.

Project Grote Oogst

Het plan van aanpak is onderdeel van de provinciale 'Grote Oogst'-aanpak, waarmee de provincie een impuls wil geven aan het verduurzamen van bedrijventerreinen. Omdat duurzame bedrijventerreinen een belangrijke voorwaarde zijn voor een toekomstbestendige economie en een goed en gezond woon- en vestigingsklimaat. Daarnaast kunnen bedrijventerreinen een grote bijdrage leveren aan onder andere de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie en stikstofreductie. Door integraal en gebiedsgericht (samen) te werken kunnen slimme oplossingen bedacht worden. De provincie gaat, samen met gemeenten, bedrijven en andere partijen aan de slag op 13 bedrijventerreinen, verspreid over Brabant. Samen zijn deze terreinen goed voor 65% van het energieverbruik op Brabantse bedrijventerreinen. Daar is dus een grote oogst te halen.

Energietransitie

”De energietransitie is belangrijk en urgent", vindt Herman Molenaar, voorzitter van Platform Ondernemend Meierijstad. "Hierin moeten we samen optrekken. De reis naar duurzaam ondernemerschap kan geen solotocht meer zijn. Ik ben heel blij met deze doelgerichte samenwerking tussen mooie Brabantse bedrijven en overheden. Collectief en integraal waarbij het totaal belangrijker is als het individu. De eerste stap op weg naar een fossielvrij Meierijstad is het realiseren van een lokaal collectief energienet. Trots.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar