Gedeputeerde Staten presenteren financiële doorvertaling bestuursakkoord

29 februari 2024BestuurBevat visueel element: Video

Gedeputeerde Staten presenteren vandaag de financiële doorvertaling van het bestuursakkoord voor de komende bestuursperiode. Tot en met 2027 heeft de provincie, naast de gebruikelijke structurele kosten, € 481,4 miljoen om de ambities uit het bestuursakkoord te verwezenlijken.

Downloads

De perspectiefnota is de start van de begrotingscyclus en bevat de strategische en beleidsmatige koers voor het volgende jaar. Na de verkiezingen sloten de coalitiepartijen een het bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!’ af.

Het bestuur wilde eerst een zorgvuldig proces doorlopen voordat de financiële doorvertaling van dit akkoord werd vastgesteld. Daarbij werden de ambities uit het bestuursakkoord en de opgaven waar de provincie de komende jaren voor staat geanalyseerd. Daarnaast werd gekeken naar de uitvoerbaarheid van plannen in deze bestuursperiode, de beschikbaarheid van structurele middelen en de optie om plannen op een andere manier te financieren. Zo wordt er de komende periode meer dan eerst gekeken of plannen op andere manier kunnen worden gefinancierd, bijvoorbeeld door middelen vanuit het Rijk of de Europese Unie, of via investeringen uit de immunisatieportefeuille of het ontwikkelbedrijf.

Na dit proces is het provinciebestuur tot de volgende verdeling van middelen gekomen:

Verdeling van middelen

Begrotingsprogramma (bedragen x 1 mln)

Gereserveerde middelen

Bestuur en Veiligheid 21,9
Ruimte en Wonen 58,3
Water en Bodem 40,8
Natuur en Milieu 118,0
Economie, Kennis en Talentontwikkeling 46,2
Energie 22,6
Landbouw en Voedsel 30,3
Basisinfrastructuur Mobiliteit &
Mobiliteitsontwikkeling
60,1
Cultuur, Erfgoed, Sport en Vrijetijd 34
Organisatie (Bedrijfsvoering en Algemeen financieel beleid) 49,2

“De afgelopen jaren hebben we goed op ons huishoudboekje gelet”, aldus gedeputeerde financiën Martijn van Gruijthuijsen. “Daardoor hebben we de komende jaren een fors bedrag vrij om onze ambities waar te maken. Maar tegelijkertijd zijn de uitdagingen ook groot. We hebben moeilijke keuzes moeten maken en weten dat niet alles kan, en niet alles kan meteen. We zijn ervan overtuigd dat we met deze verdeling van onze middelen een goede balans hebben gevonden en nu aan de slag kunnen om de komende jaren Brabant nog mooier, beter en duurzamer te maken.”

De perspectiefnota 2025 wordt nu aan Provinciale Staten voorgelegd en wordt waarschijnlijk op 5 april in Provinciale Staten behandeld.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.