Grenzeloze samenwerking in grensstreek Strijbeekse beek en het Merkske

3 juli 2024Water en bodemBevat visueel element: Foto

De natuur kent geen grenzen: dat is de insteek van de samenwerking tussen diverse partners in de grensstreek van de Strijbeekse Beek en het Merkske. Provincies Noord-Brabant en Antwerpen, Waterschap Brabantse Delta, Agentschap voor Natuur en Bos en Staatsbosbeheer. Zij tekenden op 1 juli 2024 in België bij het Bezoekerscentrum Vallei van het Merkske een samenwerkingsovereenkomst met als doel hernieuwde energie voor de samenwerking. Dit om samen meer groene en blauwe doelen in de streek te realiseren.

Een grenzeloze samenwerking

De afgelopen jaren is in de regio al veel werk verzet. De provincie Noord-Brabant onderstreept het belang van de samenwerking om de unieke natuur in het gebied te behouden en te versterken. Gedeputeerde Hagar Roijackers: "Dit gebied is een verborgen Brabantse Parel die het verdient om ontdekt te worden. Alleen samen en met onze grenzeloze samenwerking kunnen we dit gebied behouden en versterken voor toekomstige generaties."

Natuurherstel voor groen en blauw

Het gebied rondom de Strijbeekse beek en het Merkske maken deel uit van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel van het Natuurnetwerk Brabant is om in 2027 alle ontbrekende verbindingen in het netwerk te hebben gedicht met nieuwe natuur. Dan moet er een robuust netwerk liggen dat zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze functioneert en klimaatbestendig is. Daarvoor is samenwerking tussen alle partijen nodig. De gebieden vallen ook onder de Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak. Centraal in de Brabantse groenblauwe gebiedsgerichte aanpak staat samen de transformatie van het landelijk gebied realiseren. Voor natuur (groen) en water (blauw).

In het najaar van 2024 hopen de partners een voorlopig ontwerp van de maatregelen te hebben. Dan zal ook de omgeving verder geïnformeerd worden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.