Groei Brabantse woningvoorraad op hoogste niveau in jaren

2 februari 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

In 2022 is de woningvoorraad in Brabant toegenomen met 13.850 woningen. In 2021 lag de groei op 13.000. Voor het 2e jaar op rij ligt de voorraadgroei daarmee op het hoogste niveau in 25 jaar. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat we terug moeten tot eind vorige eeuw (1998) voor een dergelijke hoge ‘score’.

Foto: Else Loof

In 2022 zijn er 12.250 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Brabant. Ook op andere manieren wordt woonruimte toegevoegd, zoals via het herbestemmen van leegstaande kantoren, winkels en ander vastgoed. Vorig jaar lag het aantal onder de noemer ‘toevoegingen anderszins’ op bijna 3.450. Tegelijkertijd valt er, onder meer door sloop, ook woonruimte weg. Vorig jaar was da aantal zo’n 1.850. Daarmee is de totale (netto) groei van de voorraad in 2022 uitgekomen op 13.850 woningen, 7% hoger dan in 2021. Op 1 januari van dit jaar telt Brabant 1.178.300 woningen.
Met een groei van 1,2% kende Brabant vorig jaar, op Flevoland na (+1,8%), naar verhouding de hoogste voorraadgroei vergeleken met andere provincies. De groei voor Nederland als geheel lag in 2022 op 1% (+80.000 woningen).

'Prima score'

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen is blij met de woningbouwaantallen: “De laatste jaren laat Brabant prima scores zien. Dit zijn aantallen die we ook de komende jaren nodig hebben, gezien de sterke bevolkings- en huishoudensgroei én om bestaande woningtekorten terug te dringen. De groeicijfers sluiten bovendien nauw aan op de bestuurlijke afspraken over de woningbouw die we als provincie jl. oktober met het Rijk hebben gemaakt.”

120.000 woningen

Met het Rijk is afgesproken om tot en met 2030 130.600 woningen te bouwen in Brabant, inclusief herbestemming van leegstaand vastgoed. Gemiddeld genomen betekent dat zo’n 14.500 woningen per jaar. Rekening houdend met de sloop van woningen worden er in diezelfde periode dan (netto) circa 120.000 woningen aan de voorraad toegevoegd.
Ronnes heeft wel de nodige zorgen: “Het is voor iedereen duidelijk dat de woningmarkt momenteel in zwaar weer zit. Onze provinciale indicatoren laten zien, dat het aantal bouwvergunningen en vervolgens ook het aantal woningen dat in aanbouw is genomen vorig jaar flink is teruggelopen. Hierdoor zal de groei in 2023 uitkomen op zo’n 10.000 woningen, zo’n 25% onder het niveau van 2022”.

Inzet flexwoningen

“Ik zie flexwoningen als middel om toch zo dicht mogelijk bij die ruim 14.000 woningen uit te komen. Komend jaar zetten we samen met gemeenten extra in op realisatie van extra woningen via diverse flexconcepten door heel Brabant om te versnellen” zegt Ronnes. “Daarnaast hebben we oog voor het feit dat het bij bouwen niet alleen gaat om de aantallen, maar dat er ook opgaven liggen om betaalbaar te bouwen en meer nieuwe woonvormen, bijvoorbeeld collectieve, te ontwikkelen. Ik denk daarbij ook aan de sterk groeiende groep ouderen. Ook daar zetten we vanuit de provincie stevig op in.”

Regeling collectieve wooninitiatieven

Zo is recent de Regeling collectieve wooninitiatieven opengesteld voor financiële steun aan particuliere initiatiefnemers en sociale ondernemers die bouwen voor bijzondere doelgroepen. Ook komt er een vervolg op de Flexpool Versnelling Woningbouw. Daardoor komen voor gemeenten ook de komende jaren extra financiële (rijks- en provinciale) middelen beschikbaar om woningbouwplannen sneller klaar te krijgen voor uitvoering. Daarnaast is er – gelet op de langjarige, urgente opgaven op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn – vanuit de provincie het nodige in gang gezet rond vraagstukken en opgaven rond ouderenhuisvesting, onder meer vanuit ons Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.