Knelpunten elektriciteitsnetwerk voor middellange termijn in kaart gebracht

30 maart 2023EnergieBevat visueel element: Foto

Brabantse overheden en netbeheerders hebben - op basis van de laatste inzichten - de knelpunten in het elektriciteitsnetwerk voor de middellange termijn in kaart gebracht. Het gaat hierbij om knelpunten waarmee nog geen of onvoldoende rekening is gehouden in de huidige investeringsplannen van de netbeheerders. De inventarisatie van knelpunten op het elektriciteitsnet is nodig om in het 2e kwartaal van 2023 een Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) op te kunnen stellen.

Foto: Werkzaamheden aan een HS-/MS-station van Enexis

In het PMIEK zal getracht worden om een prioritering aan te brengen tussen de diverse projecten in Brabant en vormt daarmee belangrijke input voor de nieuwe investeringsplannen van de netbeheerders. Daarnaast vergt het PMIEK ook inzet van overheden om mee te werken aan de benodigde ruimtelijke procedures voor de uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk. Het is de bedoeling dat de partners om de 2 jaar een PMIEK opstellen, welke als input dient voor de 2-jaarlijkse aanpassing van de investeringsplannen van de netbeheerders.

Van aardgas naar elektriciteit

De 1e PMIEK van Brabant richt zich vooral op elektriciteit, vanwege de zeer schaarse ruimte op het elektriciteitsnetwerk. Per regio hebben de provincie, de Brabantse gemeenten, waterschappen en de regionale en landelijke netbeheerders, Enexis en Tennet, alle relevante maatschappelijke ontwikkelingen en projecten in kaart gebracht die leiden tot een andere of grotere energievraag. Voor heel Brabant geldt– mede door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne en de hoge gasprijzen – dat de industrie versneld aan de slag is met het overschakelen van aardgas naar elektriciteit. Daarnaast vergt de snelle toename van elektrisch vervoer en de grote woningbouwopgave veel van het elektriciteitsnetwerk.

West-Brabant

In de regio Bergen op Zoom-Roosendaal verwachten de overheden extra ambities op het gebied van industrie en laadinfra van tientallen Megawatt (MW). De hoogspannings- en middenspannings-stations (HS/MS-stations) in Roosendaal en Bergen op Zoom hebben echter ruimtelijke beperkingen voor uitbreiding. Een 2e aandachtsgebied is in Breda waar we een knelpunt voorzien in de 2 HS/MS-stations.

Hart van Brabant

Tennet bouwt inmiddels al een nieuw HS-station De Spinder. De verwachting is dat het gebied rond Tilburg sneller dan verwacht aan zijn limiet zit. Dat heeft te maken met de snelle elektrificatie van industrie en mobiliteit én de extra ambitie van de gemeente op het gebied van woningbouw en laadinfrastructuur, waaronder 10.000 extra woningen en forse toename voor logistieke laadinfra. Uitbreiding van de Tilburgse HS/MS-stations is hierdoor van belang. Omdat fysieke uitbreiding van elektriciteitsstation Tilburg-West op dit moment onmogelijk is, zal daar naar een alternatieve oplossing gezocht moeten worden

Noordoost-Brabant

In de regio Oss voorziet het PMIEK na 2030 een knelpunt op het HS-station in Oss. Dit wordt veroorzaakt door uitbreiding en verduurzaming bedrijventerreinen, woningbouw, mobiliteit en de windmolens in de Duurzame Polder. Voor Meierijstad is al een eerste uitbreiding van HS-station Eerde voorzien. Dit houdt echter nog geen rekening met de sterke vraag van de (logistieke) bedrijven naar zware laadinfrastructuur, naast de uitbreiding en de verduurzaming van de bedrijventerreinen.

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

MRE zet in op grootschalige duurzame energieopwekking, uitbreiding en verduurzaming van bedrijventerreinen en een schaalsprong voor de woningbouw met 60.000 tot 65.000 woningen erbij tot 2040. Dat zal een aantal HS-stations in de regio raken: Helmond-Zuid, Eindhoven-Zuid en Hapert. Ook is er afhankelijkheid met het te realiseren HS-station in Oirschot.

Actuele knelpunten

Het PMIEK is bedoeld voor inzicht en prioritering op de middellange termijn en het is niet bedoeld om de actuele knelpunten rond het elektriciteitsnet op te lossen. Daarvoor zijn acties geformuleerd in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie. Die acties worden uitgevoerd in Brabant door de Taskforce Netschaarste waar de provincie, gemeenten en netbeheerders in samenwerken.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.