Maatregelen nodig voor de bescherming van drinkwaterbronnen

3 april 2023Water en bodemBevat visueel element: Foto

Er is meer aandacht nodig voor de bescherming van drinkwaterbronnen. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor een uitvoeringsprogramma voor waterwingebieden opgesteld. Inzet van drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, agrariërs en inwoners is daarbij belangrijk.

Uniek in Nederland: drinkwater wordt in Brabant enkel gewonnen uit grondwater. Alle reden dus om de kwaliteit van dat grondwater te beschermen en vervuiling te voorkomen. Toch liggen er gevaren op de loer.

Verontreinigingen

Als gevolg van menselijk handelen worden in de bodem steeds vaker verontreinigende stoffen aangetroffen. Te denken valt aan chemische lekkages, uitspoeling van mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en, heel actueel, PFAS. Wat we zien is dat er voor de kwaliteit van de drinkwaterwinningen steeds meer actie nodig is om de bedreigingen het hoofd te bieden”, stelt Simon Lavrijssen. Hij is bij de provincie Noord-Brabant beleidsmedewerker grondwaterbescherming.

Grondwaterbeschermingszones

Er zijn in Brabant 37 locaties met putten voor drinkwaterwinning. De provincie is eerstverantwoordelijke voor de bescherming daarvan. Om verontreiniging tegen te gaan, brengt de provincie rond deze bronnen beschermingszones aan.

Lees het artikel


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.