Meetresultaten luchtkwaliteit Engelen bekend

25 april 2024MilieuBevat visueel element: Foto

Van juli tot en met december 2023 is met een semi-mobiel luchtmeetstation van provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Engelen, gemeente ‘s-Hertogenbosch. Met dit meetstation krijgt de provincie inzicht in de aanwezigheid van de stoffen fijnstof, stikstofdioxide en benzeen in de leefomgeving. De Rijksweg A59 en industriegebied De Vutter/Rietvelden blijken een bron van stikstofdioxide voor Engelen.
Doel van het onderzoek in Engelen is om inzicht te krijgen in de invloed van de omgeving op de luchtkwaliteit in de woonkern van Engelen.

Enkele bewoners uit het dorp dienden het meetverzoek in bij de provincie. Engelen ligt vlakbij de A59 en in de nabijheid van enkele industrieterreinen. Hierdoor maken sommige bewoners zich zorgen over de luchtkwaliteit in hun wijk. De gemeten waarden in Engelen voldoen aan de geldende EU-grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. De gemeten concentraties van stikstofdioxide en fijnstof (PM2.5) zijn wel hoger dan de strengere actuele WHO-advieswaarden. Deze waarden hebben echter geen wettelijke status.

Schone Lucht Akkoord

Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied: "We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is. Daarom is het belangrijk om objectief te kunnen meten en goed te kijken waar eventuele knelpunten zitten en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan komen ook mogelijke oplossingen in beeld. We zijn als provincie aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. Dat geldt ook voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Als deelnemende partijen nemen we maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken."

Rijksweg A59 en industriegebied De Vutter/Rietvelden belangrijkste bron

Om de invloed van de omgeving op de luchtkwaliteit te bepalen, zijn windroosanalyses uitgevoerd. Deze analyses geven inzicht in de bijdrage van de rijksweg en het industriegebied op de luchtkwaliteit in het woongebied van Engelen. Uit de windroosanalyse blijkt dat de hoogst gemeten concentratie fijnstof weliswaar afkomstig is van bronnen in oostelijke richting, maar de wind waait het meest uit zuid-/zuidwestelijke richting. Uit de windroosanalyse blijkt dat de Rijksweg A59 en Industriegebied De Vutter/Rietvelden niet direct bijdragen aan de fijnstof concentratie in de woonkern van Engelen.

De Rijksweg A59 en industriegebied De Vutter/Rietvelden dragen wel samen het meest bij aan de gemeten stikstofdioxideconcentratie. Vanuit de richting van Treurenburg, waar bedrijventerrein Treurenburg is gelegen, is de bijdrage stikstofdioxide verwaarloosbaar. Voor benzeen is geen opvallende bijdrage vanuit de omgeving waargenomen.

Meetstations Brabant

Om uitvoering te geven aan de 2 moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in 2021 naast vaste meetstations (Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Ossendrecht), ook 2 semi-mobiele luchtmeetstations aangeschaft. Deze stations meten gedurende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit. Dit op verzoek van gemeenten, burgers of burgerinitiatieven.

Wethouder Rick Vermin van onder andere Milieu, Stikstof en Positieve gezondheid: "De concentraties fijnstof en stikstofdioxide in Engelen zijn trendvolgend en vergelijkbaar met de gemiddelde concentraties bij de meetstations in Noord-Brabant van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). We zijn goed op weg, maar nog niet bij de finish. Langzaam maar zeker steeds beter."

Met trendvolgend wordt bedoeld dat de gemeten contracties gedurende de meetperiode overeenkomstige variaties laten zien. Als het concentratieverloop van de metingen sterk afwijkt van het concentratieverloop van de diverse meetstations kan dit wijzen op een aanwezigheid van lokale bronnen die sterk van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Zie ook de website van Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML).


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.