Onderzoek naar Brede Welvaart: Brabanders redelijk tevreden over leven

11 juli 2023GezondheidBevat visueel element: Foto

De provincie heeft in opdracht van Provinciale Staten onderzoek gedaan naar de ervaren brede welvaart onder 10.000 Brabanders. Voor de publicatie ‘Ervaren Brede Welvaart’ is onderzocht hoe inwoners van Noord-Brabant kijken naar hun brede welvaart. Hoe waarderen zij de kwaliteit van hun leven en leefomgeving?

(Fotograaf: Your Storyteller)

De inzichten uit het onderzoek (pdf, 6.6 MB) bieden een goede basis voor bestuurders en beleidsmakers om gezamenlijk nog beter richting te geven aan factoren die bijdragen aan brede welvaart.

Inzicht in de Brabantse brede welvaart is essentieel om Brabanders zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Om hieraan richting te geven heeft de provincie in de Omgevingsvisie 'De Kwaliteit van Brabant' samen met Brabanders vijf opgaven en bijbehorende ambities voor de toekomst geformuleerd. Het werken aan een veilige en gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit is vormt hiervoor de basis.

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Brede Welvaart: “Met de vastgestelde uitvoeringsagenda Brede Welvaart zetten we stappen om de welvaart in Brabant te vergroten. Per provinciaal programma hebben we concrete bijdragen bepaald. Brede welvaart loopt nu als een rode draad door alle programma’s heen. We zijn overgegaan van ‘denken’ naar ‘doen’. Ook staat brede welvaart op onze samenwerkingsagenda met de Vereniging Brabantse Gemeenten. Ik ben blij dat we met dit onderzoek verdere focus kunnen bepalen in de activiteiten gericht op de verbetering van brede welvaart. Samen met gemeentes, waterschappen en kennispartners zetten we als provincie de schouders eronder zodat iedere Brabander een kwalitatief goed leven kan leiden.”

Brabanders beoordelen leven met 7,6

Brede welvaart betreft alles wat mensen van waarde vinden. Het gaat in essentie om de kwaliteit van leven en de leefomgeving. Die kwaliteit wordt bepaald door een samenspel van mogelijkheden op de acht thema’s van brede welvaart: welbevinden, gezondheid, materiële welvaart, arbeid & vrije tijd, samenleving, wonen, veiligheid en milieu. Ervaren brede welvaart, oftewel levenstevredenheid, wordt bepaald door een combinatie van factoren, zowel individueel als in de leefomgeving. Uit het onderzoek blijkt dat Brabanders over het algemeen redelijk tevreden over hun leven: ze beoordelen het met gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer. 61% van de Brabanders is tevreden met de eigen brede welvaart, 34% is deels tevreden en 5% ontevreden. De ervaren brede welvaart scoort hoger op het platteland dan in de stad en de verschillen tussen regio’s zijn klein en binnen regio’s groter.

Gezondheid belangrijkste bouwsteen levenstevredenheid

Er zijn grote verschillen tussen generaties als het gaat om levenstevredenheid. Zo is slechts 43% van de jongere generatie (18-29 jaar) in de stad tevreden met de eigen brede welvaart, terwijl dat percentage voor 65-plussers in de stad op 73% ligt. Van de jongere generatie (18-29 jaar) op het platteland is 59% tevreden over de eigen brede welvaart, voor 65-plussers is dit 78%.
Uit het populatieonderzoek blijkt ook dat vooral de individuele mogelijkheden bepalend zijn voor levenstevredenheid. Kijken we naar het relatieve belang van het thema gezondheid voor de tevredenheid met het leven in het algemeen, dan blijkt gezondheid de belangrijkste bouwsteen van levenstevredenheid. Die relatieve bijdrage is voor de jongere generatie (18-29 jaar) het grootst.

Kracht van redzaamheid en buurtverbondenheid

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat redzaamheid en verbondenheid van mensen met de buurt de meest krachtige voorspellers voor ervaren brede welvaart zijn. Hoe redzamer en meer verbonden mensen met de buurt zijn, hoe groter het gevoel van levenstevredenheid is.

Over het onderzoek

Onderzoeks- en adviesbureau PON Telos onderzocht namens de provincie hoe inwoners van Noord-Brabant zelf kijken naar hun brede welvaart. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 10.000 Brabanders van 18 jaar en ouder in het najaar van 2022. Hoe ervaren Brabanders hun kwaliteit van leven en waarderen zij hun leefomgeving? Wat zijn de grote verschillen per regio? Welke zorgen maken Brabanders zich en wat is hun actiebereidheid om zelf dingen te veranderen ter versterking van de brede welvaart? Antwoorden op deze en meer vragen zijn terug te vinden in de volledige publicatie (pdf, 6.6 MB).


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar