Overzicht besluiten Provinciale Staten 3 maart 2023

6 maart 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief 8 aangenomen moties die Provinciale Staten (PS) 3 maart 2023 hebben genomen

Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Statenvoorstel 09/23 Voorbereidingsbesluit grootschalige logistiek. Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep Rutjens, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M12a-2023 Ruimte voor Brabantse ondernemers, ingediend door VVD en Lokaal Brabant aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, PVV, PvdA, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, GroenLinks, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M14a-2023 Kwalitatieve grootschalige logistiek in Brabant, ingediend door GroenLinks en CDA aangenomen. De fracties van CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M16-2023 Bedrijventerreinen meer de diepte en hoogte in, ingediend door Lokaal Brabant aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, GroenLinks, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van D66, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M18-2023 Draagkracht van Brabant voor grootschalige logistiek, ingediend door GroenLinks, D66, 50PLUS en Partij voor de Dieren aangenomen. De fracties van SP, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, CDA, Groep Rutjens en Groep De Bie stemden tegen.

Statenvoorstel 07/23 Vaststellen Interim omgevingsverordening – regelwijziging 4
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Forum voor Democratie en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M20-2023 Real Time monitoring moet ingediend door CDA aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van D66, GroenLinks, PVV, PvdA en Groep Rutjens stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M23a-2023 Hardheidsclausule sneller toepassen, ingediend door PVV aangenomen. De fracties van VVD, CDA, D66, PVV, PvdA, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M27-2023 Eerst PS, ingediend door PvdA aangenomen. De fracties van SP, GroenLinks, PVV, PvdA, Groep De Bie, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, CDA, D66 en Groep Rutjens stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M29-2023 Installeren onafhankelijke kwartiermaker, ingediend door PVV, Forum voor Democratie, VVD en Lokaal Brabant aangenomen. De fracties van VVD, D66, PVV, PvdA, Groep De Bie, Forum voor Democratie, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van SP, GroenLinks, Groep Rutjens en Partij voor de Dieren stemden tegen. De fractie van CDA stemde verdeeld.

Statenvoorstel 04/23 Verzamelbesluit financiële begrotingswijzigingen
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Statenvoorstel 01/23 Afsprakenkader toekomstige kapitaalbehoefte Enexis en eenmalige dividenduitkering Fudura
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Groep Rutjens, Groep De Bie, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant stemden tegen.

Statenvoorstel 16/23 Normenkader ten behoeve van de accountantscontrole 2022
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.
  • Statenvoorstel 17/23 Controleprotocol verslagjaar 2022
  • Statenvoorstel 18/23 Verlenging contract account t.b.v. jaarrekeningcontrole
  • Statenvoorstel 08/23 Intrekken Verordening luchthavenregeling luchthaven Poolsweg Waspik Noord-Brabant en Verordening luchthavenregeling Sasweg Sprang-Capelle Noord-Brabant
  • Statenvoorstel 14/23 Notulen vergadering Provinciale Staten 16 december 2022
  • Statenvoorstel 19/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 3 maart 2023 (periode 8 december 2022 tot en met 25 januari 2023)

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.