Overzicht besluiten Provinciale Staten 16 juni 2023

19 juni 2023Bevat visueel element: Foto

Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten, inclusief 2 aangenomen moties die Provinciale Staten (PS) op 16 juni 2023 hebben genomen

Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd:

Statenvoorstel 05/23 Jaarstukken 2023

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, Forum voor Democratie, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M34b-2023 Doelmatigheid en doeltreffendheid leningen Provincie aan ondernemers, ingediend door 50PLUS, ChristenUnie-SGP, JA21, CDA en Forum voor Democratie aangenomen. De fracties van BBB, PVV, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Volt stemden tegen.

Statenvoorstel 06/23 Bestuursrapportage I-2023 (Burap I-2023)

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, Lokaal Brabant, Volt, 50PLUS, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van BBB, PVV, Partij voor de Dieren, JA21 en Forum voor Democratie stemden tegen.

Bij dit voorstel is motie M39-2023 Laat kwartiermaker het hele proces onderzoeken aangenomen. De fracties van BBB, VVD, PVV, CDA, JA21 en Forum voor Democratie stemden voor. De fracties van GroenLinks, PvdA, SP, D66, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden tegen.

Statenvoorstel 12/23 Ontwerpbegrotingen 2024 en herziene begrotingen 2023 Omgevingsdiensten Zuidoost-Brabant (ODZOB), Brabant Noord (ODBN) en Midden- en West-Brabant (OMWB)

Dit voorstel met drie ontwerpbesluiten (één per omgevingsdienst) is aangenomen. De fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, PVV, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie van Forum voor Democratie stemde tegen.

Statenvoorstel 24/23 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2024

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Statenvoorstel 26/23 Conceptbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectie Vervoer Brabant Noordoost, zienswijze PS

Dit voorstel is unaniem aangenomen.


Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 37/23 Aanwijzing vertegenwoordigers en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Interprovinciaal Overleg

Statenvoorstel 29/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Stukken 16 juni 2023


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.