Overzicht besluiten Provinciale Staten 2 februari 2024

5 februari 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Bekijk het overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 2 februari 2024 hebben genomen.

De vergadering begon met enkele mondelinge vragen en actuele moties. De motie: ‘Stop vervuiling uit Vlaanderen’ (M2-2024) werd aangenomen. Provinciale Staten verzoeken hiermee aan Gedeputeerde Staten om in gesprek te blijven met de Vlaamse regering om grensoverschrijdende vervuiling zo snel mogelijk te beperken.
50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor deze motie.
Forum voor Democratie (1) en Ja21 (2) stemden tegen.

Vervolgens werd de heer Boy Sluiters (PVV) toegelaten als Statenlid. Hij volgt de heer Maikel Boon op, die inmiddels aan de slag is als Tweede Kamerlid voor de PPV. De heer Boon blijft wel actief als burgerlid voor de PVV in Provinciale Staten en werd daartoe aansluitend benoemd. Ook de heer Peter Godrie werd benoemd als burgerlid; hij gaat aan de slag voor de fractie van Lokaal Brabant.

Besproken voorstellen

Statenvoorstel 71/23 Rapport Zuidelijke Rekenkamer Voortgang Energietransitie provincie Noord-Brabant

De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de Energietransitie in Noord-Brabant. Hierbij is specifieke aandacht voor: de opvolging van de aanbevelingen uit een eerder rapport van 2018, de voortgang van de doelstellingen en de mogelijkheden die de provincie heeft om de energietransitie te bevorderen. Op basis daarvan doet de ZRK een aantal aanbevelingen, deels gericht aan Provinciale Staten en deels gericht aan Gedeputeerde Staten.

Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (10), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor.
CDA (2), Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), PVV (4) stemden tegen.
Bij dit voorstel werd een motie aangenomen: M4-2024 Visie op energiemix 2030 t/m 2050 (ingediend door VVD, BBB, JA21, Volt, 50PLUS en Forum voor Democratie). Deze motie verzoekt Gedeputeerde Staten om met een visie te komen op de energiemix binnen de provincie Noord-Brabant van 2030 tot en met 2050 en daarover te rapporteren aan Provinciale Staten. De motie roept ook op om rekening te houden met ruimtelijke consequenties en netcongestie. Tot slot verzoekt Provinciale Staten om in deze visie alle vormen van kernenergie en energiedragers zoals waterstof mee te nemen.
50PLUS (1), BBB (10), CDA (2), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PVV (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor. D66 (4), GroenLinks (5), PvdA (4), SP (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 55/23 Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Kwaliteit informatie over investeringsfondsen aan PS’

De Zuidelijke Rekenkamer (ZRK) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van informatie over investeringsfondsen aan PS. Voor de provincie Noord-Brabant zijn fondsen een belangrijk instrument om haar ambities te bereiken. De ZRK concludeert dat de provincie na het vorige onderzoek stappen voorwaarts heeft gezet waardoor op punten sprake is van een verbetering van de kwaliteit van de sturings- en verantwoordingsinformatie aan PS. De rekenkamer acht een verdere verbetering in de provinciale begrotingen en jaarstukken nodig, zodat Provinciale Staten meer houvast wordt geboden om hun controlerende rol beter te kunnen uitvoeren. De ZRK doet een aantal aanbevelingen, deels gericht aan Provinciale Staten en deels gericht aan Gedeputeerde Staten.

Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (10), CDA (2), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor.
Forum voor Democratie (1) stemde tegen.

Statenvoorstel 68/23 Vaststellen Nota verbonden partijen 2024

De nota verbonden partijen zet uiteen hoe de provincie haar bevoegdheden en instrumenten inzet in relatie tot verbonden partijen. Een verbonden partij is een organisatie op afstand waarin de provincie een bestuurlijk en financieel belang heeft. De nota bepaalt niet óf de provincie deelneemt aan verbonden partijen en welke verbonden partijen er nodig of wenselijk zijn, maar beschrijft de weg waarlangs besluitvorming plaatsvindt, wat de centrale onderwerpen en richtlijnen in sturing zijn en wat daarbij de rol is van respectievelijk Gedeputeerde en Provinciale Staten.

Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (10), CDA (2), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor.
Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.
Bij dit voorstel werd een amendement unaniem aangenomen: A3a-2024 Met regelmaat evalueren (ingediend door CDA, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, JA21).

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

  • Statenvoorstel 01/24 Notulen vergadering Provinciale Staten 27 oktober 2023
  • Statenvoorstel 02/24 Notulen vergadering Provinciale Staten 3 november 2023
  • Statenvoorstel 06/24 Notulen vergadering Provinciale Staten 15 december 2023
  • Statenvoorstel 04/24 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 2 februari 2024

Kijk de vergadering terug

Op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u de agenda en de bijbehorende stukken en kunt u de vergadering terugkijken.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar