Overzicht besluiten Provinciale Staten 24 mei

24 mei 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Bekijk het overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 24 mei 2024 hebben genomen.

De vergadering begon met de benoeming van de heer Joop van Orsouw als burgerlid voor 50PLUS.

Besproken voorstellen

Motie Stop de handel met proefdierapen

De Partij van de Dieren diende een actuele motie in waarin zij verzoeken de minister op te roepen de handel met proefdierapen in Nederland te stoppen.

De fracties BBB (1), CDA (3), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (3), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor. 
50PLUS (1), BBB (8), ChristenUnie/SGP (1), Ja21 (2) stemden tegen.

Motie Betaalbaarheid Brabantse warmtenetten

De SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS dienden een actuele motie. Met deze motie verzoeken zij het college van Gedeputeerde Staten bij het IPO het verzoek neer te leggen om in IPO-verband in gesprek te gaan over de betaalbaarheid van warmtenetten en de consequenties van het loslaten van de maximumtarieven van de ACM in de aankomende wet collectieve warmte.

Deze motie werd unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 33/24 Vaststelling Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

De concept Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant is eerder op 5 april 2024 in de Statenvergadering behandeld. Door het aannemen van het amendement A6-2024 bij

dit Statenvoorstel vinden Gedeputeerde Staten samen met de accountant dat er sprake is van juridische onvolkomenheden waardoor de Rechtmatigheidsverantwoording onuitvoerbaar is. Met het opnieuw ter vaststelling aanbieden van de concept-Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant worden deze onvolkomenheden opgelost. 
De nieuwe verordening geeft kaders voor de accountantscontrole gebruikmakend van de mogelijkheden die artikel 217 van de Provinciewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden daartoe bieden. Door veranderde wet- en regelgeving op het gebied van rechtmatigheid op grond van Wet versterking decentrale rekenkamers is het noodzakelijk de verordening aan te passen.

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1) en VVD (9) stemden voor. 50PLUS (1), BBB (8), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 20/23 Beleidskader Wonen en Werken

Het beleidskader Wonen en Werken bevat het verstedelijkingsbeleid van de provincie. Dit beleid biedt daarmee de basis voor het handelen van de provincie en de inzet van haar instrumenten.

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van 50PLUS (1), BBB (8), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1), Ja21 (1) en PVV (4) stemden tegen.

Bij dit voorstel werd een aantal moties aangenomen:

 • M87-2024 Méér betaalbare woningen, ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie-SGP, Volt, CDA. Deze motie roept Gedeputeerde Staten op onderzoek te doen naar of, hoe en welke streefwaarden voor woningdichtheden per type gebied en soort woningbouwplan kunnen helpen bij onze ambitie de ruimte zorgvuldig te gebruiken en voor het derde kwartaal in 2025 Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek en toepassingsmogelijkheden in de praktijk.
  50PLUS (1), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1) en VVD (9) stemden voor. 
  BBB (8), Ja21 (1) en PVV (4) stemden tegen.
 • M89a-2024 Maximaal kansen benutten bestaande voorraad, ingediend door D66, VVD en ChristenUnie-SGP. 
  Deze motie verzoekt Gedeputeerde Staten in de uitvoeringsagenda van het beleidskader Wonen en Werken maximaal in te zetten op het beter benutten van de bestaande voorraad. En in kaart te brengen wat de belangrijkste belemmeringen zijn om de bestaande voorraad beter kunnen te benutten en dit met partners op te pakken. 
  50PLUS (1), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Ja21 (1), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), Volt (1) en VVD (9) stemden voor. 
  BBB (8), Forum voor Democratie (1), PVV (4) en SP (4) stemden tegen.
 • M90-2024 Motie kennis over natuurinclusief bouwen, ingediend door de Partij voor de Dieren. 
  Deze motie verzoekt Gedeputeerde Staten het genoemde puntensysteem van de gemeente Asten vóór 1 oktober a.s. of zo snel als daar gelegenheid voor is bij de Brabantse gemeenten onder de aandacht te brengen. 
  CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
  50PLUS (1), BBB (8), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Lokaal Brabant (4), PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 18/24 Bestuursrapportage I-2024 (Burap I-2024)

Met de eerste Bestuursrapportage van 2024 rapporteert het college van Gedeputeerde Staten over de voortgang van de uitvoering van de doelstellingen en prestaties uit de Begroting 2024.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (8), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1), Ja21 (1) en PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 24/24 Gewijzigd vaststellen provinciaal inpassingsplannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (oost en west)

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) opgesteld.
Na het gewijzigd vaststellen van de inpassingsplannen (bij besluit van 15 juli 2022) heeft de Raad van State in haar tweede (tussen)uitspraak geconcludeerd dat er een kleine technische omissie zit in een van de planregels en twee tekortkomingen in de aangepaste plannen. De uitspraak laat het verdere plan overeind. Op basis van deze tweede tussenuitspraak worden de provinciale inpassingsplannen GOL Oost en West gewijzigd en wordt een nadere onderbouwing aangeleverd aan de Afdeling waarin wordt onderbouwd dat wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan extern salderen.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (8), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (4), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), Partij voor de Dieren (2), PVV (4) stemden tegen.

 • Bij dit voorstel werd een motie aangenomen: M95-2024 GOL-Halve Zolenlijn, ingediend door Lokaal-Brabant, VVD en 50PLUS. 
  Met deze motie verzoeken deze partijen het college van Gedeputeerde Staten om te onderzoeken of binnen de plannen van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat het mogelijk is de bestaande spoordijk op plaatsen waar nodig te verbreden, de natuur langs de dijk te sparen of versterken of af te zien van de nieuw aan te leggen, betonnen, fietsbrug over de Baardwijkse overlaat. 
  50PLUS (1), BBB (8), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (1), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Het CDA (3) stemde tegen.

Statenvoorstel 13/24 Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het college van B&W van de gemeente Moerdijk zijn sinds 1 januari 2017 samen deelnemer in de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoerings-organisatie Havenschap Moerdijk (GR BVO HsM). Op 1 juli 2022 is de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden, met als doel de democratische legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen te vergroten. Op grond van de gewijzigde Wgr moeten alle gemeenschappelijke regelingen daarop binnen 2 jaar worden aangepast, dus vóór 1 juli 2024. 
Het bestuur van GR BVO HsM heeft op 22 september 2023 een ontwerp eerste wijziging GR BVO HsM vastgesteld. Deze ontwerp-wijziging is toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en het college van B&W van Moerdijk. Gedeputeerde Staten hebben via Statenvoorstel 58/23A het ontwerp eerste wijziging GR BVO HsM toegezonden aan Provinciale Staten, met de uitnodiging om een zienswijze kenbaar te maken. In het besluit 58/23B van 15 december 2023 hebben Provinciale Staten hun zienswijze kenbaar gemaakt. Deze zienswijze is verwerkt in de ontwerp-wijziging.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (8), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (5), Ja21 (1), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. Forum voor Democratie (1) en PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstel 26/24 Gemeenschappelijke regeling Zuidelijke Rekenkamer Noord-Brabant en Limburg 2024

Bureau Berenschot heeft een Eindrapport Evaluatie Zuidelijke Rekenkamer opgeleverd. Deze evaluatie is op 1 december 2023 in de commissie Sturen & Verantwoorden geagendeerd. De commissie heeft daarbij mandaat aan de voorzitter en secretaris van de commissie gegeven om –samen met de directeur ZRK en de Limburgse collega’s- een alternatief uit te werken voor de programmaraad. Dit voorstel is op 22 maart en 19 april (met enkele wijzigingen) in de commissie Sturen & Verantwoorden behandeld.

Dit voorstel is aangenomen. 50PLUS (1), BBB (8), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (1), Lokaal Brabant (4), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1) en VVD (9) stemden voor. De PVV (4) stemde tegen.

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

 • Statenvoorstel 14/24 Toestemming voor wijziging van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies
 • Statenvoorstel 39/24 Benoeming plaatsvervangend lid Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant
 • Statenvoorstel 40/24 Uitbreiding poule voorzitters themabijeenkomsten en rondvraagmoment
 • Statenvoorstel 31/24 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 maart 2024
 • Statenvoorstel 38/24 Notulen vergadering Provinciale Staten 5 april 2024
 • Statenvoorstel 32/24 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 24 mei 2024

Bekijk de stukken op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar