Overzicht besluiten Provinciale Staten 26 mei 2023

30 mei 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Hieronder treft u een overzicht aan van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 26 mei 2023 hebben genomen.

Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.

Bespreekstukken met beraadslaging

Provinciale Staten hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd.

Statenvoorstel 13/23 Exploitatieplan Agro & Food Cluster West-Brabant, 2e herziening

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden tegen.

Statenvoorstel 23/23 Kadernota 2024 en Ontwerpbegroting 2024 van Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies

Dit voorstel is aangenomen. De fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties van PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 28/23 Benoemen Voorzitters Themabijeenkomst en Rondvraagmoment Provinciale Staten 2023-2027

Statenvoorstel 30/23 Benoemen leden en plaatsvervangend leden Commissie Sturen en Verantwoorden 2023-2027

Statenvoorstel 25/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 26 mei 2023 (periode 26 januari 2023 tot en met 5 april 2023)

Actuele moties

De vergadering startte met de behandeling van actuele motie M31a-2023 Verdediging van Carnaval ingediend door Lokaal Brabant, Volt, 50PLUS, D66, CDA, SP, PVV en Forum voor Democratie.

Deze actuele motie is aangenomen. De fracties van BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, PVV, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, Forum voor Democratie en 50PLUS stemden voor. De fractie van ChristenUnie-SGP stemde tegen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.