Overzicht besluiten Provinciale Staten op 5 april 2024

8 april 2024

Overzicht van de besluiten die Provinciale Staten op 5 april 2024 hebben genomen.

De vergadering begon met de benoeming van de heer Bas Maes als nieuw lid van het college van Gedeputeerde Staten.

Besproken voorstellen

Statenvoorstel 08/24 Verordening controle financieel beheer en organisatie Noord-Brabant

Deze nieuwe verordening geeft kaders voor de accountantscontrole gebruik makend van de mogelijkheden die artikel 217 van de Provinciewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden daartoe bieden. Door veranderde wet- en regelgeving op het gebied van rechtmatigheid op grond van Wet versterking decentrale rekenkamers is het noodzakelijk de verordening aan te passen.

Dit voorstel is aangenomen.

CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
50PLUS (1), BBB (9), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1) stemden tegen.

Bij dit statenvoorstel werd een amendement aangenomen:

 • Amendement A6-2024 Controle verordening enkel voor RMV essentiële aanpassingen (ingediend door PVV en 50PLUS) 
  50PLUS (1), BBB (9), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PvdA (4), PVV (3), SP (4) stemden voor.
  D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), Volt (1), VVD (9) stemden tegen.

Statenvoorstel 03/24 Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Noord-Brabant

De nieuwe verordening geeft invulling aan de vrije ruimte voor financieel beleid en financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie, zoals opgenomen in de provinciewet artikel 216.

Dit voorstel is aangenomen.

CDA (4), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
50PLUS (1), BBB (9), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (3) stemden tegen.

 • Bij dit statenvoorstel werd een amendement aangenomen: 
  Amendement A11-2024 Duidelijkheid over eventuele onrechtmatigheden (ingediend door Lokaal Brabant en VVD)
  CDA (4), D66 (4), GroenLinks (4), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
  50PLUS (1), BBB (9), ChristenUnie/SGP (1), Forum voor Democratie (1), Ja21 (1), PVV (3) stemden tegen.

Statenvoorstel 05/24 Normenkader rechtmatigheid 2023

In het normenkader rechtmatigheid 2023 is alle wet- en regelgeving opgenomen die relevant is voor de rechtmatigheidsverantwoording. 
Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (9), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
Forum voor Democratie (1) stemde tegen.

Statenvoorstel 09/24 Controleprotocol verslagjaar 2023

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kunnen Provinciale Staten door middel van een controleprotocol nadere aanwijzingen geven voor de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de provincie Noord-Brabant. 
Dit voorstel is aangenomen. 
50PLUS (1), BBB (9), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (4), GroenLinks (4), Ja21 (1), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (3), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
Forum voor Democratie (1) stemde tegen.

Statenvoorstel 16/24 Perspectiefnota 2025

Met de perspectiefnota 2025 geven Provinciale Staten richting aan het beleid voor 2025 en verder. De perspectiefnota is de financiële uitwerking van het Bestuursakkoord ‘Samen maken we Brabant!'.

Bij de perspectiefnota werden de volgende moties aangenomen:

•M17-2024 De Brabantse longen horen voor iedereen toegankelijk te zijn (ingediend door BBB) 
•M22-2024 Meer duale opleidingen voor een innovatief Brabant (ingediend door BBB)
•M27-2024 Slimmer en integraal uitvoering geven aan vergunningverlening op netwerkbedrijven (ingediend door BBB) 
•M33-2024 Landbouw- en vrachtverkeer - van pilots naar beleid (ingediend door VVD, Lokaal Brabant, GroenLinks en PvdA) 
•M34-2024 Uitvoeringskracht Woningbouw (ingediend door PVDA, GroenLinks en VVD) 
•M35-2024 Capaciteit Raad van State (ingediend door PvdA, Groen Links en VVD) 
•M36a-2024 Een Inclusief Noord-Brabant (ingediend door PvdA, GroenLinks, 50PLUS en Volt) 
•M37a-2024 Uitvoering Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant 2025-2028 (ingediend door PvdA, GroenLinks, D66 en SP) 
•M38-2024 Investeren in steden én dorpen (ingediend door GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant, SP, D66 en Volt) 
•M40-2024 Centraal inschrijvingsportaal woningzoekenden (ingediend door SP, PvdA, GroenLinks) 
•M42-2024 Sportiefste School van Brabant Prijs (ingediend door SP) 
•M47a-2024 Geen onderhoud maar verbreden snelwegen (ingediend door PVV en VVD) 
•M52a-2024 Expertisecentrum Long Covid en Q-koorts (ingediend door D66, Groen Links, PvdA, VVD, SP, Lokaal Brabant, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Volt Brabant, CDA en ChristenUnie-SGP) 
•M53-2024 Stimuleer het gebruik van de fietshelm - Zet hem op! (ingediend door D66, 50PLUS en Partij voor de Dieren) 
•M55a-2024 Vitaal Platteland (ingediend door Lokaal Brabant) 
•M59-2024 Stappen richting duurzamer agrarisch gebruik van provinciale pachtgronden (ingediend door de Partij voor de Dieren) 
•M62-2024 Welwillend de oproep van de Nationale Ombudsman over Q-koorts tegemoet treden (ingediend door de Partij voor de Dieren) 
•M64a-2024 PFAS West-Brabant (ingediend door Volt, ChristenUnie/SGP) 
•M65-2024 Automaatje (ingediend door 50PLUS) 
•M66-2024 Mee met het OV (ingediend door 50PLUS) 
•M70-2024 Jongeren veilig op weg (ingediend door ChristenUnie-SGP) 
•M72a-2024 Meer ruimte voor tijdelijke woonlocaties (ingediend door ChristenUnie-SGP en BBB) 
•M73a-2024 Extra inzet ter bestrijding drugsproductie (ingediend door ChristenUnie-SGP) 
•M81-2024 Een straatje erbij voor kleine kernen (ingediend door CDA) 
•M82-2024 Bus Rapid Transit (ingediend door Lokaal Brabant)

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

•Statenvoorstel 12/24 Tweede wijziging Verordening nazorgheffing Noord-Brabant 
•Statenvoorstel 27/24 Notulen vergadering Provinciale Staten 2 februari 2024 
•Statenvoorstel 25/24 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 5 april 2024

Meer informatie

De agenda, bijbehorende stukken, de video-opname van de Statenvergadering en de uitslag van de stemmingen vindt u op Noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.