Overzicht besluiten Provinciale Staten 8 maart 2024

8 maart 2024Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 8 maart 2024 hebben genomen.

Aan het begin van de vergadering werd de heer Joshua Kop (Forum voor Democratie) benoemd als burgerlid.

Besproken voorstellen

Statenvoorstel 60/23 Beleidskader Toekomstbestendig Bestuur

Het beleidskader Toekomstbestendig Bestuur focust op de vier pijlers: slagvaardig, democratisch, rechtmatig en veilig en weerbaar bestuur. Ambities omvatten onder andere het verbeteren van bestuurs- en realisatiekracht, versterken van democratie, het rechtmatig uitvoeren van wettelijke taken en de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Dit voorstel is aangenomen.

50PLUS (1), BBB (10), CDA (3), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (8) stemden voor. 
Ja21 (2) en PVV (4) stemden tegen.

Bij dit voorstel werd een motie unaniem aangenomen:

M11a-2024 Vertrouwen in de overheid (ingediend door VVD). Deze motie verzoekt Gedeputeerde Staten om bij het uitwerken van dit beleidskader Toekomstbestendig bestuur naar een uitvoeringsagenda de volgende punten mee te nemen:

  • Stel de uitvoerbaarheid centraal bij het opstellen van beleid, programma's en regelingen.
  • Maak beleid, programma's en regelingen niet onnodig complex door voor iedere uitzondering een aanpassing te maken.
  • Maak duidelijke keuzes waar we als provincie wel en niet van zijn.

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

  • Statenvoorstel 22/24 Benoeming leden klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant
  • Statenvoorstel 23/24 Benoeming lid en plaatsvervangende leden Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant
  • Statenvoorstel 15/24 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 8 maart 2024

Meer informatie

De agenda, bijbehorende stukken, de video-opname van de Statenvergadering en de uitslag van de stemmingen vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.