Overzicht besluiten Provinciale Staten 15 december

18 december 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Overzicht besluiten Provinciale Staten 15 december

Besproken voorstellen

Statenvoorstel 33/23 Slotwijziging 2023

De begroting 2023 van de provincie Noord-Brabant is op 11 november 2022 door Provinciale Staten vastgesteld. Sinds het vaststellen van de begroting 2023 zijn door PS vier begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze slotwijziging 2023 betreft de 5e begrotingswijziging 2023 en de 2e wijziging 2024 (vaststelling besluit begroting 2024 is de 1e wijziging). In deze begrotingswijzigingen is de laatste besluitvorming verwerkt. De doelstelling van dit voorstel is om het aantal begrotingsonrechtmatigheden over het jaar 2023 zoveel mogelijk te beperken.

Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (11), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
Forum voor Democratie (1), Ja21 (2), PVV (4) stemden tegen.

Statenvoorstellen 57/23, 58/23, 59/23 en 61/23 Wijziging van diverse gemeenschappelijke regelingen in verband met de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

De volgende wijzigingen werden gebundeld behandeld:

 • Statenvoorstel 57/23 Uittreden bij Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Dit voorstel is aangenomen.
50PLUS (1), BBB (11), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
CDA (4), Forum voor Democratie (1) stemden tegen.

 • Statenvoorstel 58/23 Zienswijze op ontwerp wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk
 • Amendement A23-2023 Zienswijze Havenschap Moerdijk is unaniem aangenomen.
  Amendement A27-2023 Zienswijze GR HS Moerdijk is aangenomen.
  50PLUS (1), BBB (11), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  Het CDA (4) stemde tegen. 
  Het voorstel is aangenomen.
  50PLUS (1), BBB (11), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  Forum voor Democratie (1) stemde tegen.
  Statenvoorstel 59/23 Zienswijze op ontwerp wijziging van de Gemeenschappelijke Regelingsiteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies 
  Dit voorstel is aangenomen.
  50PLUS (1), BBB (11), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  Forum voor Democratie (1) stemde tegen.
 • Statenvoorstel 61/23 Zienswijze op ontwerp van de gemeenschappelijke regelingen ODZOB, ODBN en OMWB 2024 
  Amendement A20-2023 Zienswijze = unaniem aangenomen 
  Amendement A24-2023 Zienswijze GR ODZOB = unaniem aangenomen 
  Ontwerpbesluit 1 (ODZOB) = aangenomen
  50PLUS (1), BBB (11), CDA (4), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor. 
  Forum voor Democratie (1) stemde tegen. 
  Amendement A19-2023 Zienswijze is unaniem aangenomen. 
  Amendement a A25-2023 Zienswijze GR ODBN is aangenomen. 
  50PLUS (1), BBB (11), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), Forum voor Democratie (1), GroenLinks (5), Ja21 (2), Lokaal Brabant (2), Partij voor de Dieren (2), PvdA (4), PVV (4), SP (4), Volt (1), VVD (9) stemden voor.
  Het CDA (4) stemde tegen. 
  Ontwerpbesluit 2 ODBN is unaniem aangenomen 
  Amendement A21-2023 Zienswijze is unaniem aangenomen. 
  Amendement A26-2023 Zienswijze GR OMWB is unaniem aangenomen.
  Ontwerpbesluit 3 OMWB is unaniem aangenomen

Statenvoorstel 45/23 Procedure wensen en bedenkingen voor het verstrekken van een aanvullende financiering uit de immunisatieportefeuille aan Pivot Park, ten behoeve van afbouw van gebouw Grizzly en inbouw(pakketten) voor huurders

In 2021 is besloten om gezamenlijk met medeaandeelhouder gemeente Oss een financiering van in totaal € 37,1 miljoen te verstrekken aan Pivot Park voor de realisatie van het gebouw “Grizzly”. Dit is een in aanbouw zijnde gebouw met laboratorium- en kantoorruimte voor meerdere gebruikers (multi-tenant). GS hebben het voornemen te besluiten tot een aanvullende financiering van € 6 miljoen, met daarbovenop een reserve van € 0,5 miljoen ten behoeve van Grizzly. Voordat GS het definitieve besluit nemen, horen zij graag de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten. 
Dit voorstel is aangenomen.
BBB (11), ChristenUnie/SGP (1), D66 (3), GroenLinks (5), Lokaal Brabant (2), PvdA (4), SP (4), Volt (1), VVD (9), CDA (4) stemden voor.
PVV (4), Ja21 (2), Partij voor de Dieren (2), Forum voor Democratie (1), 50PLUS (1) stemden tegen.

Statenvoorstel 69/23 Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant

Sinds 2016 geldt de ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant’. Deze verordening geeft uitvoering aan de in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) opgenomen wettelijke plicht om een eenduidig kwaliteitskader te stellen voor de werkzaamheden die de omgevingsdiensten in opdracht van provincies en gemeenten verrichten. De Omgevingswet bevat eenzelfde plicht om een dergelijke verordening vast te stellen. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, vervalt de Wabo en daarmee de wettelijke grondslag van de huidige verordening en moeten Provinciale Staten een nieuwe, op de Omgevingswet gebaseerde, verordening vaststellen. De ‘Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant’ geeft hieraan uitvoering.
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Statenvoorstel 72/23 Verlenging contract accountant met één jaar

De commissie Sturen en Verantwoorden adviseert PS om het contract met accountant BDO te verlengen en daarmee de jaarrekeningcontrole 2024 door BDO te laten uitvoeren. 
Dit is de laatste keer dat gebruik kan worden gemaakt van de verlengingsoptie. De controle over boekjaar 2025 moet in ieder geval opnieuw aanbesteed worden. 
Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

 • Statenvoorstel 63/23 Notulen vergadering Provinciale Staten 8 september 2023
 • Statenvoorstel 64/23 Notulen vergadering Provinciale Staten 29 september 2023
 • Statenvoorstel 73/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 15 december 2023

De agenda, bijbehorende stukken, de video-opname van de Statenvergadering en de uitslag van de stemmingen vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.