Overzicht besluiten Provinciale Staten 7 juli 2023

10 juli 2023Provinciale StatenBevat visueel element: Foto

Hieronder vindt u een overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 7 juli 2023 hebben genomen.

Stukken vindt u op noordbrabant.bestuurlijkeinformatie.nl.

Besproken voorstellen

 • Statenvoorstel 38/23 Begrotingswijzigingen in het kader van de rijksbijdragen Klimaat & Energie
  Het Rijk heeft vanuit de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid middelen beschikbaar gesteld voor gemeenten en provincies. Provinciale Staten wordt gevraagd om de hiervoor beschikbaar gestelde gelden in te zetten voor het Organisatiekostenbudget (OKB). Hiermee kan extra capaciteit voor klimaat- en energiebeleid binnen onze provincie ingezet worden.
  Dit voorstel is aangenomen.
  De fracties BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66, CDA, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, Forum voor Democratie, 50PLUS, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties PVV en JA21stemden tegen.
 • Statenvoorstel 37/23 Interim omgevingsverordening - regelwijziging 5 (grootschalige logistiek)
  Deze wijziging van de Interim omgevingsverordening is gericht op het beperken van de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties. Hiervoor wordt een aantal maatregelen voorgesteld.
  Dit voorstel is aangenomen.
  De fracties BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, PVV, D66, CDA, JA21, Lokaal Brabant, Volt, Forum voor Democratie, 50PLUS, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie Partij voor de Dieren stemde tegen.

Bij dit Statenvoorstel werden twee moties aangenomen:

 • Motie M46-2023De uitzondering die de regel bevestigt?(Ingediend door GroenLinks, SP, Volt, 50PLUS, CUSGP, D66). Deze motie roept op om de toepassing van de uitzonderingsregeling door gemeenten te monitoren en hierover jaarlijks aan PS verslag uit te brengen (bijvoorbeeld in de jaarlijkse Monitor Bedrijventerreinen) en de toepassing van de uitzonderingsregels ook te betrekken als er besluitvorming nodig is in PS over het bieden van ruimte aan XXL-bedrijvigheid vanuit de bedrijventerreinenprogrammering.
  De fracties BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, SP, PVV, D66, CDA, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS, ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties JA21 en Forum voor Democratie stemden tegen.
 • MotieM49-2023 Voorkomen belastingontwijking grootschalige logistiek(Ingediend door de PVV). Deze motie roept het college op samenwerking te zoeken met medeoverheden, zoals de Belastingdienst, om belastingontwijkingsconstructies via grootschalige distributiecentra te voorkomen.
  De fracties BBB, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PVV, SP, Volt stemden voor. De fracties50PLUS, CDA , D66, Ja21, Lokaal Brabant, PvdA, VVD stemden tegen.

Voorstellen zonder bespreking

Over onderstaande voorstellen heeft geen bespreking plaatsgevonden. De voorstellen zijn met algemene goedkeuring aangenomen.

 • Statenvoorstel 34/23 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 maart 2023
 • Statenvoorstel 35/23 Notulen Provinciale Staten 29 maart 2023
 • Statenvoorstel 36/23 Lijst Ingekomen Stukken Provinciale Staten 7 juli 2023

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.