Plannen Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat licht aangepast

27 maart 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten hebben de plannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) aangepast naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State. Het gaat om relatief kleine aanpassingen van de plannen om de omgeving rond de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk te verbeteren. De plannen zijn vervat in een Provinciaal Inpassingplan dat moet worden vastgesteld door Provinciale Staten.

De Raad van State was voor het grootste deel tevreden over de motivering van de plannen. De Raad van State constateerde bij haar tussenuitspraak van 14 februari 2024 drie gebreken: ‘een kleine technische omissie in een van de planregels en twee tekortkomingen in de aangepaste plannen.’ Het gaat om:

  • het verduidelijken van een gebruik dat strijdig is met de in het plan opgenomen bestemming. Bedoeld wordt een seksinrichting, escortbedrijf en/of straatprostitutie;
  • het regelen van de fysieke compensatie van het Natuur Netwerk Brabant in de planregels en
  • het duidelijk maken hoe de externe saldering met één van de veehouderijlocatie voldoet aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant en dat deze locatie niet behoort tot de zogeheten ‘stoppers’, waarvan de stikstofdepositie al eerder is ingezet.

Goede hoop

“Alle partners in het gebied willen aan de slag gaan met de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat,” aldus gedeputeerde Wilma Dirken. “Mede namens hen hebben Gedeputeerde Staten daarom in hoog tempo het Provinciaal Inpassingsplan aangepast. Ik heb goede hoop dat na vaststelling door Provinciale Staten ook de Raad van State de plannen goedkeuren, zodat we de noodzakelijke verbeteringen van de natuur, het water en de verkeersinfrastructuur kunnen uitvoeren.”

Na vaststelling van de provinciale inpassingsplannen stuurt de provincie deze, gezamenlijk met de nadere onderbouwing over het extern salderen, aan de Raad van State. Hierna zal De Raad van State een onherroepelijke uitspraak doen. Op welke termijn is niet bekend.

Natuur, water en verkeer

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld, gericht op de drie doelen natuur, water en verkeer. Het plan verbetert niet alleen de bereikbaarheid van het gebied, de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, waterberging, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.