Project Leegveld in de Deurnsche Peel afgerond

18 juli 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Met het hoog zetten van de nieuwe stuw in de Deurnsche Peel rondde waterschap Aa en Maas het project Leegveld op zaterdag 15 juli officieel af. Dit gebeurde tijdens het ‘Leegvelderweekend’ bij Natuurpoort de Peel. Samen met de gebiedspartners en alle aanwezigen werd stilgestaan bij het werk dat is uitgevoerd om het hoogveen in de Deurnsche Peel te herstellen.

De Deurnsche Peel is een uniek hoogveenrestant op de grens van Brabant en Limburg. Wat voorheen een uitgestrekt hoogveenmoeras was van honderden hectares groot, is er door het uitgraven van turf veel hoogveen verdwenen. En ook het overgebleven hoogveen staat onder druk. Het heeft sterk te lijden onder de verdroging en hoge stikstofwaardes.

Herstel van hoogveen

De openingshandeling symboliseerde nog maar eens het doel van alle maatregelen: het water beter kunnen vasthouden en beheren voor een hoger en stabieler grondwaterpeil, wat nodig is voor de ontwikkeling en herstel van het hoogveen. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver was aanwezig bij de openingshandeling en vertelde: “Er is fantastisch werk verricht voor het herstellen van de balans tussen natuur, water en landbouw in de Deurnsche Peel. Een goede samenwerking met de omgeving ligt hieraan ten grondslag. De natuur herstelt zich duidelijk. Er is in totaal 940 hectare bestaande natuur verbeterd en 180 hectare nieuwe natuur ingericht in het Natuurnetwerk Brabant. Er zijn voor mogelijke negatieve effecten bij een peilverhoging met ondernemers in de landbouw en recreatie en bewoners in goed overleg overeenkomsten afgesloten. Ik ben ook blij met de start van een aantal pilots door het waterschap, onder andere voor regelbare drainage en infiltratie, die gaan bijdragen aan nieuwe inzichten over het bedrijven van landbouw in de randzones van natuurgebieden.

Tijd voor rust en ruimte

Met het aanleggen van compartimenten en kades, het plaatsen van stuwen en het graven van sloten en greppels is het project afgrond. Nu is het tijd om de natuur te laten herstellen. Tijd voor rust en ruimte, vertelde programmamanager Jan Fenten van Staatsbosbeheer: ”Hoogveen als natuursysteem is waardevol. Project Leegveld is een belangrijke stap in het herstel van deze waardevolle natuur. Nu geven we, met zorgvuldig water- en natuurbeheer, het de rust en de ruimte om zich verder te ontwikkelen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de unieke Natura 2000-pagina van de Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel. Of lees meer over de gebiedsgerichte aanpak ‘Vitale Peel’.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.