Project Leegveld voorbeeld voor andere natuurgebieden

20 juni 2023Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Op dinsdag 6 juni bezocht het Interprovinciaal Overleg in de Deurnsche Peel het project Leegveld. Hier werken, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant nauw samen. Met succes: volgens het IPO is dit project een voorbeeld voor andere natuurgebieden in Nederland.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf Nederlandse provincies en vormt een platform voor de uitwisseling van kennis en innovatie. En daar sloot dit bezoek aan het project Leegveld goed op aan: hier is sprake van optimale samenwerking tussen de verschillende partners.

Van turfsteken naar aantasting door stikstof

Boswachter Lieke Verhoeven leidde de deelnemers van het IPO rond en vertelde over de historie van dit gebied. Dat deed zij namens Staatsbosbeheer, dat verantwoordelijk is voor het natuurbeheer in de Deurnsche Peel. Vroeger staken omwonenden turf uit het veen voor het gebruik van brandstof, waardoor veel hoogveen is verdwenen. Het beperkte hoogveen dat nog aanwezig is, wordt momenteel aangetast door hoge stikstofwaardes, zo liet Verhoeven de deelnemers zien. Door de hoge stikstofwaardes krijgen soorten als varens en berken de kans om in dit gebied te groeien en overwoekeren ze het resterende veenmos.

Positieve reacties na aanvankelijke zorgen

Gebiedscoördinator Peter van Hees van Waterschap Aa en Maas vertelde de deelnemers over de werkzaamheden die het waterschap heeft verricht. Er vindt veel verdroging plaats in de Peelvenen, onder andere door klimaatverandering. Voor het behouden en verbeteren van dit unieke hoogveenlandschap is een stabiel en hoog waterpeil nodig. Aan de hand van een maquette zijn met stakeholdersessies mogelijke toekomstperspectieven voor dit gebied besproken. Om uiteindelijk een stabiel en hoog waterpeil te bereiken, legde het waterschap verschillende kades en stuwen aan. Deze zijn vervolgens verdeeld in zogenoemde compartimenten om het water zo lang mogelijk in het gebied vast te houden. Ook werden enkele sloten gedempt om het waterpeil stabiel te houden en verdroging te voorkomen.

Ondanks de zorgen van omwonenden in het begin, is iedereen nu erg positief over de aanpassingen in de Deurnsche Peel. “Door de droogte van de afgelopen jaren ziet iedereen in dat het écht nodig was dat er wat aan het gebied werd gedaan. We konden niet doorgaan op de oude voet, er moest wat gebeuren. Heel fijn dat er nu zo positief op wordt gereageerd," aldus Peter van Hees.

Natuurbeheer vergt lange adem

De deelnemers kregen deze dag een goede indruk van het project en de geslaagde samenwerking tussen de verschillende partijen. Hoewel er in het gebied al veel maatregelen zijn genomen, bleek dat goed natuurbeheer een lange adem nodig heeft. Daarom is het extra belangrijk om bij de inrichting van een gebied samen te werken met de betrokken overheden, om zo integraal te werken en een project te laten slagen. De Rijksoverheid trekt, met het (Landelijk) Programma Natuur, de komende 10 jaar in totaal € 3 miljard uit voor het herstellen en verbeteren van de Nederlandse natuurgebieden.

Meer informatie

Lees meer over het project Leegveld of bekijk de Natura 2000-pagina.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.