Provincie hervat aanpak provinciale wegen

20 juni 2023Verkeer en vervoerBevat visueel element: Video

De reconstructie van 4 van de 5 provinciale wegen die eerder dit jaar op pauze gingen, gaat door. Deze projecten hebben geen vergunning nodig op grond van de Wet Natuurbescherming, omdat ze voldoen aan de criteria voor de maximale stikstofdepositie. Dat blijkt uit nieuwe stikstofberekeningen. Het gaat om de wegenprojecten N270 (Deurne-Limburgse grens), N285 (randweg Zevenbergen), N264 (Uden-Volkel) en een gedeelte van de N282 (Rijen-Hulten-Reeshof). Voor de N629 is geen oplossing gevonden.

Downloads

Vergunningen wet natuurbescherming op pauze

Voor de aanpak van wegenprojecten is in veel gevallen een vergunning voor de wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) nodig. Als gevolg van de resultaten van de natuurdoelanalyses besloot de provincie dit voorjaar het verlenen van vergunningen voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000 gebieden voorlopig stil te leggen. Vier van de vijf gepauzeerde projecten kunnen nu dus tóch doorgaan.

Geen stikstofdepositie

Meteen na het bekend worden van de pauzering van de vijf provinciale wegen-projecten is de provincie samen met de aannemers en de omgevingsdiensten op zoek gegaan naar oplossingen. Waar nodig zijn projecten aangepast. Sommige werkzaamheden en maatregelen voeren we niet of op een andere manier uit, bijvoorbeeld door de inzet van elektrisch bouwmaterieel. Daardoor veroorzaken de projecten geen stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden en is er voor deze projecten geen Wnb-vergunning meer nodig. Stijn Smeulders, gedeputeerde mobiliteit: “Ik ben echt ontzettend blij dat het is gelukt om de wegenprojecten N270, N285, N264 en een groot deel van de N282 alsnog te realiseren.

Geen oplossing voor N629

Niet voor alle gepauzeerde plannen voor wegenprojecten is er een oplossing. Zo blijft de reconstructie van de N629 voor onbepaalde tijd stil liggen. Zelfs na aanpassing van de plannen is de neerslag van stikstof op de natuur in de omgeving nog te groot om een vergunning te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat er op de huidige N629 wel sprake is van problemen met betrekking tot doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. “Deze problemen houden daarom onze volle aandacht”, benadrukt Stijn Smeulders.

Aanpassing plannen N282

De plannen voor de N282 moesten op onderdelen worden aangepast. Het autoluw maken van Hulten en de verdubbeling van de rijbaan van de N282 tussen de Julianastraat in Rijen en de Oosterhoutseweg (N631) kan bijvoorbeeld niet doorgaan. De stikstofneerslag op Het Ulvenhoutse Bos en De Regte Heide, Natura 2000-gebieden uit de directe omgeving van de weg blijft hiervoor te groot. “Voor de inwoners van Hulten is dit een bijzonder vervelend bericht”, licht Smeulders toe. “We gaan ons inspannen om de overlast van doorgaand verkeer in Hulten te verminderen met andere maatregelen, voor zover die mogelijk zijn binnen de huidige regels. De delen van het project N282 die we nu niet kunnen realiseren, komen in beeld zodra dit binnen de natuurbeschermingsregelgeving weer mogelijk is. Helaas kunnen we op dit moment niet zeggen wanneer dat zal zijn.”

De verdubbeling van de rijbaan tussen de Europalaan en de Julianastraat, de omlegging Hulten bij restaurant ’t Vliegveld en de verdubbeling van de rijbaan van de Burgemeester Ballingsweg richting de N260A kunnen wél doorgaan.

Natuurgebieden in slechte staat

In februari van dit jaar bleek uit de natuurdoelanalyses dat het niet goed gaat met de natuur in Brabant. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, die per gebied verschilt. Een diversiteit aan planten en bomen heeft hieronder te lijden en verdwijnt langzaam maar zeker uit de gebieden. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert. In sommige gebieden kunnen bepaalde vogels en andere dieren daardoor niet meer leven. Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, ontstaat er een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.