Provincie investeert € 1,53 miljoen in biobased (land)bouweconomie

21 december 2023EconomieBevat visueel element: Foto

De provincie maakt de komende jaren € 1,53 miljoen vrij om de biobased (land)bouweconomie aan te jagen in de regio. Dit gebeurt in samenwerking met Building Balance. Building Balance is een landelijk transitieprogramma met als doel het gebruik van biogrondstoffen in de bouw versneld op te schalen. De provinciale bijdrage is vorige week goedgekeurd door GS voor de periode 2024-2027.

In 2022 is de provincie Noord-Brabant met Building Balance een 1-jarige samenwerking aangegaan om regionale ketens in Brabant op te starten. De positieve resultaten die zijn behaald gedurende 2022-2023, geven veel vertrouwen om een meerjarige samenwerking aan te gaan.

Nationale Aanpak Biobased Bouwen

De investering sluit uitstekend aan bij de weg die de 4 ministeries, BZK, I&W, LNV en EZK, inslaan. In november presenteerden zij de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Dit nationale plan beoogt in 2030 een volwassen markt voor de teelt, verwerking en toepassing van biogrondstoffen uit Nederland, die worden toegepast in gebouwen en bouwwerken te waarborgen. De aanpak is opgesteld in samenwerking met marktpartijen, kennisinstellingen en overheidspartijen, waaronder ook de provincie Noord-Brabant. Building Balance is aangewezen door de 4 ministeries als uitvoeringsorganisatie van de Nationale Aanpak Biobased Bouwen. Een onderdeel hiervan is het bouwen van regionale ketens tussen boer en bouwer.

Regionale ketensamenwerking

Landelijk wordt Brabant gezien als koploper in het sluiten van ketens in biobased bouwmaterialen, van land tot pand. Afgelopen jaar zijn samen met Building Balance en de Rabobank meerdere ketens van ‘land tot pand’ geïnitieerd. Een van de succesvolle resultaten is dat begin 2023 circa 80% van de woningcorporaties in Brabant de commitmentverklaringen heeft ondertekend. Hiermee zeggen zij toe om versneld biobased bouwmaterialen toe te passen in zowel hun bestaande als nieuwe woningvoorraad. Hierna hebben ook de boeren toegezegd om in het teeltseizoen van 2023 circa 160 hectare vezelgewassen te telen. Deze grondstoffen worden vervolgens verwerkt tot bouwmaterialen die regionale bouwers gaan toepassen in de corporatiewoningen.

Biobased bouwmaterialen van eigen bodem

De bouwsector is met de productie van bouwmaterialen verantwoordelijk voor circa 11% van de wereldwijde emissies. Daarnaast neemt de Nederlandse bouwsector maar liefst 44% van het totale grondstoffenverbruik in beslag. Biobased bouwmaterialen verdringen het gebruik van CO2-intensieve materialen en leggen CO2 in de vorm van koolstof vast in bouwwerken. Ze hebben dus potentie om op grote schaal bij te dragen aan de klimaatdoelen en circulaire doelen. Ook kunnen vezelteelten, zoals vezelhennep en miscanthus, een nieuw perspectief bieden op het verdienmodel van de boer. Dat geldt vooral voor minder productieve percelen of de gebieden waar minder intensief landbouw is toegestaan.

Meer informatie

Bekijken hoe Building Balance biobased ketens bouwt in Brabant? In deze video over het project ‘Zuidoost-Brabant Verbouwt Natuurlijk Samen’ vertellen akkerbouwer René van de Gevel, Ketenregisseur Noord-Brabant van Building Balance Harold van de Ven, directeur-bestuurder van Woonstichting Compaen Joost Lobée en bewoner Ian van der Pool meer over het proces van land tot pand.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.