Provincie presenteert beleidsarme begroting 2024

28 september 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Gedeputeerde Staten presenteren vandaag een sluitende en beleidsarme begroting voor 2024 met een omvang van ruim € 1,4 miljard aan Provinciale Staten. Brabant heeft in september een nieuw bestuursakkoord gepresenteerd, daarom is de huidige begroting nog beleidsarm. Het ontbreekt het nieuwe bestuur echter niet aan ambitie, dus de komende tijd wordt het bestuursakkoord snel omgezet in nieuwe plannen.

“Het is ontzettend fijn om met dit nieuwe bestuur een frisse start te maken en aan de slag te gaan”, aldus gedeputeerde financiën Martijn van Gruijthuijsen. “We hebben een solide financiële basis waar we de komende jaren de opgaven waar we voor staan mee kunnen aanpakken. Want de opgaven zijn groot: denk aan de stikstofcrisis, een krappe arbeidsmarkt en hogere energielasten. Met en voor Brabant en de Brabanders gaan we daarom aan de slag om het bestuursakkoord zo snel mogelijk om te zetten in concrete acties, zodat we snel verder werken aan een vitaal Brabant waar het fijn wonen, werken en leven is. Hoewel de begroting beleidsarm is, houden we onze uitvoeringskracht sterk en maken we extra geld vrij voor de gebieden die dat nu nodig hebben.”

Beleidsarme begroting

Omdat het bestuursakkoord pas net gepresenteerd is, zijn de plannen hieruit nog niet vertaald naar de begroting van 2024. Daarom is deze begroting beleidsarm. Dat wil zeggen dat er geen nieuw beleid voor 2024 wordt meegenomen in deze financiële plannen, maar dat deze op basis zijn van bestaand beleid. Ondertussen gaat het bestuur het bestuursakkoord verder financieel uitwerken. Die uitwerking wordt in het voorjaar van 2024 in de Perspectiefnota 2025 gepresenteerd.

Extra geld

Op een aantal gebieden is er echter nu al te weinig geld om volgend jaar noodzakelijk werk te kunnen doen. Daarom maakt het bestuur daar wel extra geld voor vrij. Door de recente prijsstijgingen wordt de provinciale bijdrage aan de Openbaar Vervoer-concessies ook een stuk hoger, daar wordt voor 2024 € 6 miljoen extra voor vrijgemaakt. Voor de omgevingsdiensten wordt € 7,8 miljoen extra beschikbaar gesteld, zodat zij hun taken kunnen blijven uitvoeren. Zonder een nieuw bestuursakkoord loopt voor sommige beleidsthema’s de financiering na 2023 helemaal af. Daarom wordt hier vooruitlopend op de verdere uitwerking van het bestuursakkoord geld vrijgemaakt, zodat de provincie haar uitvoeringskracht behoudt. Daarom wordt er € 1,4 miljoen extra vrijgemaakt voor de stikstofaanpak en wordt er € 2,3 miljoen gereserveerd voor Landbouw en Voedsel. De opgaven voor de provincie zijn groot, dus ook de normaliter in 2023 aflopende capaciteit wordt verlengd. Hier wordt € 22 miljoen voor vrijgemaakt. De in het bestuursakkoord afgesproken verhoging van de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting met 2,5% wordt ook bij deze begroting vastgesteld.

Financiën onder druk

Hoe de provinciale financiën er in de toekomst voor staan is onzeker. Van Gruijthuijsen: “Het Rijk kijkt duidelijk steeds meer naar de provincies om te helpen bij grote opgaven, zoals de stikstofaanpak, de ruimtelijke opgaven of het versterken van de regionale economie. Wij zijn hier heel duidelijk in: als het Rijk van de provincies verwacht dat wij de grote opgaven in het land helpen oplossen, dienen we daar genoeg financiële middelen voor te hebben. Als we nieuwe taken krijgen, horen daar ook de knaken bij. Maar tegelijkertijd staan ook onze toekomstige inkomsten onder druk. Er staan onderhandelingen aan te komen met het Rijk over de herverdeling en de grootte van het provinciefonds en het belastinggebied.”

Provinciale Staten bespreken de begroting op 3 en 10 november. De volledige begroting is te vinden op brabant.nl/begroting.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar