Provincie treft maatregelen tegen licht en geluidsoverlast langs de N69

28 maart 2024MilieuBevat visueel element: Foto

De provincie neemt diverse maatregelen om hinder langs de provinciale weg N69 weg te nemen. Het gaat om maatregelen tegen overlast van zowel licht als geluid. De werkgroep met omwonenden van de N69 is woensdag over de voorgenomen maatregelen geïnformeerd. Nog voor de zomervakantie worden alle omwonenden en betrokken partijen bijgepraat.

De nieuwe verbinding van de N69 werd in het najaar van 2021 geopend. Niet lang daarna ontving de provincie de eerste klachten van omwonenden uit de gemeenten Bergeijk en Valkenswaard. Met die klachten is de provincie direct aan de slag gegaan. Zo werd het geluidsniveau langs de weg in 2023 het hele jaar lang gemeten. Daaruit bleek op twee locaties in Dommelen het geluidsniveau hoger dan vooraf door de provincie werd berekend.
“Met onze modellen proberen we de werkelijkheid zo goed als mogelijk te benaderen", zegt gedeputeerde mobiliteit Stijn Smeulders. "Maar in dit geval blijkt er na de aanleg van de N69 helaas meer overlast dan we vooraf hadden berekend. Daar moet je als betrouwbare overheid dan ook consequenties aan verbinden. Daarom komen we nu met aanvullende maatregelen die de klachten uit de buurt sterk zullen verminderen. Dit keer niet gebaseerd op modellen, maar op metingen.” Het gaat in het kort om de volgende maatregelen:

Tegen geluidshinder:

  • De wegmarkering wordt over de gehele lengte van de weg aangepakt. Dat maakt een verschil van 3 tot 4 dB bij de bron. Dit gebeurt komende zomer al.
  • Bij de Locht, afrit Victoriedijk en Broekhovenseweg komen geluidsschermen van zo’n 2 meter hoog.
  • Bij de Victoriedijk, de aansluiting op de N397 en de op- en afritten komt een geluidsvangrail
  • Langs Dommelen en ter hoogte van de Broekhovenseweg komt een groen geluidsscherm van ongeveer 1 meter hoog.

Tegen lichthinder:

  • Op twee percelen in eigendom van de gemeente Bergeijk worden in totaal 3.200 bomen aangeplant.
  • Op het grondgebied van de provincie langs de N69 worden bomen en andere begroeiing aangeplant.
  • Lage schermen in het groen zullen ook bijdragen aan verminderen van hinder licht en zicht.

Na het nemen van deze maatregelen voldoet de provincie op iedere locatie langs de N69 aan de Standaardwaarden zoals die gesteld zijn in de Omgevingswet. Bij die maatregelen is niet alleen rekening gehouden met de klachten van omwonenden, maar ook met de verkeersveiligheid, inpassing in de omgeving, herbruikbaarheid, uitvoersnelheid en kosten.

Het schetsontwerp van de provincie wordt de komende weken en maanden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Als dat gereed is, zal het met alle aanwonenden en betrokken partijen gedeeld worden. Daarvoor wordt nog voor de zomervakantie een informatieavond belegd. In het vierde kwartaal van 2024 wil de provincie de aanbesteding voor de maatregelen starten.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.