Provincies dringen aan op Europese aanpak PFAS

28 juni 2024MilieuBevat visueel element: Foto

Donderdag 27 juni werd in Brussel op initiatief van de 12 Nederlandse provincies gesproken over PFAS-vervuiling tijdens een EU Green Week-evenement. Het evenement 'Resilient Regions: Healthy Water and Soil for our Citizens – How to Move Towards a Feasible European PFAS Restriction?' benadrukte de noodzaak voor een uitvoerbare, eerlijke en effectieve aanpak van een Europees PFAS-verbod.

Tijdens het evenement sprak gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers namens de 12 provincies. Ze ging in op de noodzaak van het ontwikkelen van alternatieven van PFAS die niet schadelijk zijn, samen met het bedrijfsleven. Ook belichtte ze het groot aantal potentiële PFAS-vervuilde locaties in de Brabantse provincie waar momenteel onderzoek naar wordt gedaan. Dit zijn onder meer brandweerkazernes, defensielocaties en voormalige fabrieksterreinen waar grond mogelijk is verontreinigd met giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. “De komende jaren zullen we nog meer onderzoek doen om eventuele vervuilingen vast te stellen. Daarnaast bepalen wij welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s op bestaande besmettingen weg te nemen. Daarnaast moeten we uiteraard de uitstoot van PFAS naar ons milieu geleidelijk stoppen en samen goede alternatieve ontwikkelen.”

Monika Banka, van het European Chemical Regions Network, benoemde dat sommige regio’s zich zorgen maken over de gevolgen van een PFAS-verbod voor essentiële sectoren zoals de energiesector. De Nederlandse provincies erkennen dat een totaalverbod veel zou vragen van de industrie, maar vertrouwen op de inventiviteit van de markt om met duurzame, veilige en circulaire alternatieven te komen. De provincies pleiten voor een strengere bewijslast als bedrijven PFAS als uitzondering willen blijven gebruiken. Ook pleiten ze voor gezamenlijke inspanningen van de Europese Commissie, lidstaten, bedrijven en onderzoeksinstellingen om de uitfaseringsperioden tot een minimum te beperken.

Vergroten kennis en inzicht

De Uitvoeringsagenda Milieu van de provincie Noord-Brabant die binnenkort wordt vastgesteld, besteedt expliciet aandacht aan het PFAS-probleem, het onderzoek en de aanpak ervan. We onderzoeken de ernst van de blootstelling op locaties en willen komen tot passende maatregelen hiertegen. Daarbij werken we samen met andere bevoegde gezagen, met name de provincie Zuid-Holland, Zeeland en de regio Antwerpen. Binnen de eigen bevoegdheden verrichten we de maximale inspanning om de gezondheid van de inwoners te waarborgen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.