Raad van State geeft nog geen groen licht op Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

14 februari 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

De Raad van State heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). Provincie Noord-Brabant, gemeenten Heusden, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas vinden het jammer dat er hierdoor verdere vertraging optreedt, maar zien die wel als stap in de juiste richting. Wat de uitspraak betekent voor verdere vertraging is nog onduidelijk.

Eerder stemde RvS al in met de inhoudelijke plannen, maar vroegen de rechters om meer uitleg over stikstofcompensatie bij de gebiedsontwikkeling. Die punten zijn inmiddels voldoende hersteld, oordeelt de RvS. Dat stemt de betrokken overheden tevreden.

Gedeputeerde Dirken hierover: “helaas is er een tussenuitspraak. Er ligt nog een beetje huiswerk voor ons. Van de andere kant is de RvS voor het grootste deel tevreden over de motivering die we hebben gegeven over de stikstofcompensatie. Stapje voor stapje komen we dichterbij de gebiedsontwikkeling en dat zie ik als een positieve ontwikkeling.”

Tussenuitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak constateert in de tussenuitspraak van 14 februari wel nog 2 tekortkomingen in de aangepaste plannen. De plannen voor de gebiedsontwikkeling leiden tot aantasting van het Natuur Netwerk Brabant, een netwerk van Brabantse natuurgebieden. De provincie is ook van plan deze natuur te compenseren, maar heeft deze verplichting niet opgenomen in de plannen. Provinciale regels vereisen dat deze plicht wordt geborgd in de plannen zelf. De provincie moet dit dus alsnog herstellen.

Wethouder Spierings (gemeente Waalwijk): Helaas hebben we nog geen groen licht gekregen, maar het is in ieder geval geen nee. De uitspraak kon dus slechter, maar kon zeker ook beter! Ons geduld wordt wel enorm op de proef gesteld door weer verder uitstel. Het motiveert mij des te meer om samen aan de bak te gaan om de herstelopdrachten snel en adequaat op te lossen zodat er een positieve uitspraak kan komen! Wat voor onze regio een boost gaat geven aan de brede welvaart!

Vanuit de gemeente Heusden reageert wethouder Blankers: “Het is natuurlijk teleurstellend dat er geen definitieve uitspraak is. Iedereen is inmiddels wel toe aan duidelijkheid. Tegelijkertijd zegt de RvS dat ze nóg niet akkoord is met de GOL. We gaan nu met onze partners kijken wat dit precies betekent en verwachten medio maart daar meer over te kunnen vertellen.”

Namens waterschap Aa en Maar reageert bestuurslid Ernest de Groot: “We hadden natuurlijk gehoopt op definitief groen licht, maar we zien deze tussenuitspraak wel als een stap in de goede richting. Binnen GOL gaan we het Engelermeer inrichten als waterbergingsgebied om overtollig water zo veel mogelijk op te vangen. De wateroverlast in de afgelopen maanden heeft het belang van waterveiligheid nog eens duidelijk gemaakt.

Herstel is ook nodig voor een aantal aspecten van de externe saldering met de beëindiging van een veehouderij in Vlijmen. Voor de RvS is nog onvoldoende duidelijk of in dat specifieke geval aan alle voorwaarden van extern salderen is voldaan. De RvS concludeert dan ook dat nog onvoldoende juridische zekerheid bestaat dat de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet zal aantasten.

Wat de uitspraak precies betekent voor verdere vertraging is nog onbekend. De tussenuitspraak wordt hiervoor nog bestudeerd. Verwacht wordt dat de stuurgroep GOL medio maart hierover meer kan zeggen.

GOL

Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld, gericht op de 3 doelen natuur, water en verkeer. Het plan verbetert niet alleen de bereikbaarheid van het gebied, de veiligheid rondom op- en afritten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt ook voor behoud van natuur, waterberging, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.