Regeling Grond voor graasdierhouderij open

29 februari 2024Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant ondersteunt graasdierhouderijen rond de Natura 2000-gebieden, Natte Natuurparels en in de beekdalen die willen extensiveren. Grondeigenaren kunnen hun grond aan de provincie verkopen en tegen een aantrekkelijke prijs terug pachten. Voorwaarde is dat ze de grond alleen als grasland gebruiken. De pachtperiode is 26 jaar.

De regeling is interessant voor agrarisch ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. Door grond aan de provincie te verkopen, maken zij geld vrij voor investeringen in een duurzame(re) bedrijfsvoering, zoals het vergoten van het bedrijfsareaal. Ook is het mogelijk dat de pachter een ander persoon is dan de grondverkoper en zo zijn/haar bedrijf kan extensiveren.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 1 maart 2024 via:

De regeling staat open totdat het beschikbare budget (€ 22,5 miljoen) benut is. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Welke gronden komen in aanmerking?

De regeling is beschikbaar voor landbouwgronden die buiten het NatuurNetwerk Brabant (NNB) liggen en ín de attentiezone waterhuishouding’ of in de zone herstel watersysteem. Dit zijn zones waar het grondwater extra bescherming nodig heeft en waar hogere waterstanden of minder beregening gewenst zijn. Bekijk op de online kaart of uw percelen in zo’n gebied liggen.

Hoe werkt het?

 1. Een of meerdere agrarisch ondernemer(s) biedt(en) landbouwgrond te koop aan aan de provincie. De ondernemer bepaalt zelf welk aandeel van het bedrijf hij/zij aanmeldt en stuurt zo dus op inpasbaarheid in de bedrijfsvoering.
 2. De provincie koopt de landbouwgronden voor de actuele marktwaarde (eerste taxatie).
 3. De provincie vestigt een kwalitatieve verplichting op de grond die regelt dat de grond vanaf dat moment alleen als grasland mag worden gebruikt.
 4. Vervolgens sluit de ondernemer een erfpachtovereenkomst af met de provincie tegen een marktconform bedrag, gebaseerd op de marktwaarde van de grond met de gebruiksbeperking (tweede taxatie). De pachtperiode is 26 jaar.
 5. Na afloop van de erfpachtovereenkomst kan de provincie de gronden verkopen of weer in (erf)pacht uitgeven. In beide gevallen heeft de pachter het voorkeursrecht.

Belangrijke voorwaarden

 • Door zich aan te melden, geeft de beoogde erfpachter aan bereid te zijn de aangemelde percelen permanent als grasland te willen gebruiken, als het komt tot een overeenkomst.
 • Alleen onbebouwde grond die de afgelopen 3 jaar gebruikt is als landbouwgrond komt in aanmerking. Dit zoals op te maken valt uit de Basisregistratie Gewaspercelen (BRP). Het maakt niet uit of de grond als grasland is gebruikt of voor andere teelten.
 • De minimale totale grondoppervlakte is 2 hectare. En het moet gaan om een logische, in het terrein herkenbare en ontsloten, eenheid van percelen.
 • Er mag niet al uit andere hoofde een verplichting tot in permanent grasland houden rusten op de grond.
 • Tijdens de pachtperiode rapporteert de ondernemer jaarlijks aan de provincie over het gebruik van de percelen als grasland op basis van de gecombineerde opgave.
 • Grond mag alleen als grasland worden gebruikt. Graslandvernieuwing is wel mogelijk. Als biologische bedrijven vanuit de voorwaarden van de certificering vruchtwisseling moeten toepassen mogen zijn maximaal één keer per 5 jaar een ander gewas telen.
 • Het is mogelijk dat in de toekomst in het kader van het natuur- en waterbeleid meer of andere eisen aan het gebruik van de percelen gesteld worden. Bijvoorbeeld dat de gronden onderdeel worden van een kavelruil- of landinrichtingsproject of dat de fysieke inrichting wordt aangepast. De erfpachtovereenkomst is dan geen vrijwaring hiervan voor de pachter, maar doet evenmin afbreuk aan zijn/haar rechten (nadeelcompensatie et cetera).

Lees alle voorwaarden in de beleidsregel grond voor graasdierhouderij. De tekst van deze regeling is bepalend.

Waarom deze regeling?

Aanleiding is de noodzaak de kwaliteit van water en natuur te verbeteren in en rond Natura 2000-gebieden, Natte Natuurparels en in de beekdalen. Dat vraagt om extensieve landbouw. Dat kan heel goed in de vorm van grasland en vergt sterke bedrijven die deze gronden gebruiken. Met extra geld wil de provincie er samen met partners voor zorgen dat steeds meer agrarisch ondernemers produceren in harmonie met milieu, natuur en landschap. En dat zij gewaardeerd en beloond worden voor hun diensten om de natuur te versterken. Meer informatie: Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030.

De provincie heeft het benodigde budget beschikbaar gekregen vanuit met ministerie van LNV, vooruitlopend op het landelijke Transitiefonds Landelijk Gebied. Hiermee is het mogelijk om nu al perspectief te bieden aan ondernemers.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de beleidsregel grond voor graasdierhouderij. Heeft u vragen? Mail dan naar graasdiergrond@brabant.nl.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.