Resultaten metingen luchtkwaliteit Prinsenbeek bekend

29 september 2023MilieuBevat visueel element: Foto

Van januari tot en met juni 2023 is met een semi-mobiel luchtmeetstation van de provincie onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in Prinsenbeek, gemeente Breda. Stikstofdioxide uitstotende bronnen op de A16 zijn veelal de oorzaak van de stikstofdioxideconcentratie in de leefomgeving. Bijdragen van fijnstof en benzeen vanuit lokale bronnen zijn verwaarloosbaar klein. De luchtkwaliteit komt overeen met vergelijkbare woonomgevingen in Brabant en de waardes van alle stoffen blijven binnen de normen van de Wet milieubeheer waarin de geldende EU-grenswaarden zijn opgenomen. De gemeten waarden zijn, met uitzondering van fijnstof (PM10) wel hoger dan de strengere actuele WHO-advieswaarden.

Bekijk de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek Prinsenbeek (windroosanalyse luchtkwaliteit periode januari – juli 2023) (pdf, 3.1 MB)

Europese grenswaarden zijn vastgesteld voor fijnstof, stikstofdioxide en benzeen. Deze EU-grenswaarden zijn de waarden waaraan de wettelijke toetsing plaatsvindt. Uit de rapportage van de Omgevingsdienst blijkt dat voor de genoemde stoffen voldaan wordt aan de geldende EU-grenswaarden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft voor luchtkwaliteit advieswaarden vastgesteld.
De gemeten waarden in Prinsenbeek voldoen aan de geldende EU-grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer. De gemeten waarden zijn, met uitzondering van fijnstof (PM10), hoger dan de actuele WHO-advieswaarden.
Hagar Roijackers, gedeputeerde Natuur, Milieu en Brabants Programma Landelijk Gebied: “We willen dat Brabant een fijne, veilige en gezonde provincie is. Daarom is het belangrijk om objectief te kunnen meten en goed te kijken waar eventuele knelpunten zitten en wat daarvan de oorzaken zijn. Dan komen ook mogelijke oplossingen in beeld.”

Invloed omgeving Prinsenbeek

Om de invloed van de omgeving op de luchtkwaliteit te bepalen, zijn windroosanalyses uitgevoerd. Deze analyses geven inzicht in de bijdrage van de omgeving op de luchtkwaliteit in het woongebied van Prinsenbeek. 
Hieruit blijkt dat stikstofdioxide uitstotende bronnen op de snelweg A16 een belangrijke bijdrage leveren aan de stikstofdioxideconcentratie in de leefomgeving. Er is geen belangrijke bijdrage van fijnstof en benzeen waargenomen vanuit de omgeving. Dit betekent dat de bijdragen van fijnstof en benzeen vanuit lokale bronnen op de meetlocatie voor deze stoffen verwaarloosbaar klein zijn.
Uit de metingen blijkt dat de concentraties stikstofdioxide en fijnstof (PM10) in Prinsenbeek trendvolgend en vergelijkbaar zijn met de gemiddelde gemeten concentraties bij de meetstations in Brabant van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). 
Met trendvolgend wordt bedoeld dat de gemeten contracties gedurende de meetperiode overeenkomstige variaties laten zien. Als het concentratieverloop van de metingen sterk afwijkt van het concentratieverloop van de meetstations kan dit wijzen op een aanwezigheid van lokale bronnen die sterk van invloed zijn op de luchtkwaliteit bij het meetstation.

Meetstations Brabant

Doel van het onderzoek in Prinsenbeek is om inzicht te krijgen in de invloed van de omgeving op de luchtkwaliteit in het woongebied rondom de Meester Bierensweg in Prinsenbeek. Dit woongebied is ingeklemd tussen de nabijgelegen snelweg A16, de hsl-lijn en andere doorgaande treinverbindingen. Bewoners maken zich zorgen om de luchtkwaliteit.
Wethouder Peter Bakker (Klimaat): “Het is mooi dat we met behulp van de provinciale meetwagen inzicht hebben gekregen in de luchtkwaliteit. Bewoners van de Meesters Bierensweg zijn hier regelmatig bij betrokken. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid. Daarom is het goed nieuws dat het onderzoek uitwijst dat de luchtkwaliteit niet boven de wettelijke normen uitkomt. De luchtkwaliteit blijft wel aandacht houden.”
Om uitvoering te geven aan de 2 moties ‘Gezonde Lucht’ en ‘Meer Meetpunten’ van Provinciale Staten hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in 2021 naast vaste meetstations (Moerdijk, Klundert, Zevenbergen en Ossendrecht), ook twee semi-mobiele luchtmeetstations aangeschaft. Deze stations meten gedurende 5 jaar op verschillende plekken in Brabant de luchtkwaliteit. Dit op verzoek van gemeenten, burgers of burgerinitiatieven.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.