Ruim € 56 miljoen extra voor versnelling woningbouw in Brabant

26 juni 2023Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Het kabinet stelt ruim € 56 miljoen extra beschikbaar voor het versnellen van de woningbouw in de gemeenten Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. De maatregelen die met het geld kunnen worden genomen, dragen aantoonbaar bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de toekomstwaarde van de betreffende woningbouwlocaties. Dat is de uitkomst van het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving in Den Haag, tussen het Rijk, de provincie en de stedelijke regio’s op dinsdag 13 juni jl.

Om bij te dragen aan de bouw van 900.000 woningen in Nederland tot en met 2030 werd eerder € 475 miljoen gereserveerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de gebiedsontwikkeling van 17 grootschalige woningbouwlocaties. Van dat geld is nu:

  • € 27 miljoen beschikbaar gesteld voor Breda (2935 woningen, locatie Crossmark/’t Zoet)
  • € 10 miljoen voor Tilburg (5032 woningen, locatie Kenniskwartier)
  • € 19 miljoen voor ’s-Hertogenbosch (4800 woningen, locatie Spoorzone).

Het bedrag komt bovenop de vorig jaar toegezegde bijdragen aan mobiliteitsmaatregelen voor de grootschalige woningbouwprojecten in deze steden. De bijdrage van het Rijk betreft maximaal de helft van de benodigde investering onder voorwaarde dat de regio minimaal dezelfde bijdrage reserveert.

Bas van der Pol, voorzitter Stuurgroep Stedelijk Brabant en tevens wethouder van Tilburg: “In combinatie met de vorig jaar toegezegde mobiliteitsmiddelen kunnen we met deze gebiedsbudgetten een grote kwaliteitsslag maken bij deze grootschalige woningbouwlocaties. Vanwege de grote complexiteit, op thema’s als bodem en water, mobiliteit en financiering, en de opgave om voor 2023 te starten met de bouw of realisatie van deze woningen is het van belang dat de stedelijke regio’s en provincie en het Rijk intensief blijven samenwerken.”

NOVEX-gebied Stedelijk Brabant

Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Deze afspraken zijn belangrijk in het kader van het versnellen van de woningbouw, zoals we dat hebben afgesproken in de woondeals. De woningbouwopgave gaat om veel meer dan het produceren van aantallen woningen. Nieuwe woonwijken moeten goed ontsloten en voorzieningen bereikbaar worden en blijven. De bouw van nieuwe woningen biedt ook kansen voor verduurzaming, de energietransitie en het inspelen op klimaatverandering. Dat vraagt wel dat we de ontwikkeling op een samenhangende, haalbare manier oppakken met alle betrokken partijen. Met de Brabantse verstedelijkingsstrategie en ons programma voor de transformatie van binnen- en buitenstedelijke gebieden willen we invulling geven aan deze integrale opgave.”

De versnelde woningbouw is onderdeel van de Verstedelijkingsstrategie NOVEX-gebied Stedelijk Brabant waar rijk en regio samen aan willen werken. In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) van eind vorig jaar zijn hiervoor werkafspraken gemaakt. Deze werden gemaakt als voorbereiding voor het maken van uitvoeringsafspraken in het BO Leefomgeving van 13 juni jl. Het Rijk en de regio geven aan met deze uitvoeringsafspraken in te stemmen en ze vervolgens dit najaar definitief vast te stellen.

Ruimtelijk voorstel

Brabant staat voor forse opgaven voor verstedelijking en mobiliteit, energie en klimaat, en landelijk gebied. In december 2022 vroeg het rijk aan provincies om het ‘ruimtelijke voorstel’ te maken en om als regisseurs de nationale opgaven (NOVI) te verbinden met de regionale. Dit voorstel geeft straks inzicht of de uitvoering van de opgaven ruimtelijk mogelijk is. Het ruimtelijke voorstel komt tot stand met inbreng van vele partijen (o.a. gemeenten, regio’s en waterschappen) en zal eind 2023 leiden tot een ruimtelijk arrangement met daarin afspraken tussen Rijk en provincie. Tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving is gesproken over de voortgang van het ruimtelijk voorstel, die volgens planning verloopt.

Vooruitgang andere terreinen

Daarnaast is het belang van de ontwikkeling van Powerport Moerdijk aan de orde geweest. Rijk en regio zien dat Powerport Moerdijk nu en in de toekomst een belangrijke rol speelt in de (inter)nationale en regionale energie-en grondstoffentransitie. Dat vraagt extra aandacht voor afstemming tussen projecten en de inpassing daarvan met betrekking tot andere opgaven als mobiliteit, wonen en landschap en leefomgevingskwaliteit in het algemeen.

Verder hebben Rijk en regio in het kader van NOVEX-gebied De Peel gesproken over het mogelijke heropening Vliegbasis De Peel door defensie. Mario Jacobs, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas en voorzitter NOVEX-gebied De Peel daarover: “De reactivering van het vliegveld voor de F35 doorkruist het aanpakken van de complexe en grote opgaven van de Rijksdoelstellingen rond landbouw, water, natuur en energie in de Peel. Daarmee is de reactivering niet terug te brengen tot een simpele regionale gebiedsinpassing, maar is het een zaak van nationaal belang en moet dan ook zo worden behandeld. De Peel is tenslotte niet voor niks NOVEX-gebied.”


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.