Samen werken aan een gezond milieu voor een gezonder leven

9 juli 2024MilieuBevat visueel element: Foto

De provincie zet de puntjes op de i voor de Uitvoeringsagenda Milieu 2024-2027. In deze Uitvoeringsagenda komen de Brabantse milieuthema’s aan bod, vanuit de basisopgave ‘werken aan een gezonde en veilige leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit’. Het Beleidskader Milieu 2030 vormt het kader voor de acties in de Uitvoeringsagenda.

Brabant in meer harmonie met milieu, natuur en landschap ontwikkelen, zodat we de druk op onze leefomgeving verminderen: het is een van de doelen uit het bestuursakkoord 2023-2027. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten we op zoek naar een nieuwe balans.

De druk op het milieu neemt toe

Bevolkingsgroei gaat gepaard met groei in productie en consumptie. Daarnaast zijn klimaatverandering, de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie een aantal ontwikkelingen die groot effect kunnen hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezond Brabant.

Huidige situatie van het Brabantse milieu

In de Uitvoeringsagenda Milieu komen 10 milieuthema’s aan bod, waaronder luchtkwaliteit, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en bodemkwaliteit. Bij het opstellen van het Beleidskader is de huidige situatie van de 10 milieuthema’s vastgesteld aan de hand van een nulmeting. Uit deze nulmeting blijk dat op alle thema’s de komende jaren extra inzet nodig is om de milieudoelen te halen. In de Uitvoeringsagenda staat per thema welke doelen de provincie de komende jaren wil realiseren.

Zo is de doelstelling voor ZZS dat de Brabantse burger, fauna en flora in 2030 minder wordt blootgesteld aan (potentiële) zeer zorgwekkende stoffen dan in 2023. Voor bodemkwaliteit is de doelstelling dat de Brabantse burger, grondwater, flora en fauna in 2030 geen schade meer ondervindt van chemische bodemverontreinigingen. Het uitvoeren van de activiteiten zoals benoemd in de Uitvoeringsagenda draagt bij aan deze doelstellingen.

Samenwerking met andere partijen

De ambities voor milieu zijn hoog en de opgave groot. Alleen in samenwerking met andere beleidsvelden en onze externe partners kunnen we onze ambities waarmaken. In de uitvoering zoekt de provincie de samenwerking op met bijvoorbeeld de Brabantse gemeenten, de Omgevingsdiensten, de GGD en de Brabantse Milieufederatie (BMF).

Gedeputeerde Hagar Roijackers: “Brabant schoner, gezonder en veiliger maken. Dat motiveert ons elke dag. Daarbij zijn wij ons steeds bewuster van wat ons handelen op dit moment kan betekenen voor toekomstige generaties hier in Brabant, en voor mensen elders in deze wereld. Wij gaan ons de komende periode inzetten om meer grip te krijgen op deze grote uitdagingen en onderliggende problemen. Ook om ons vestigingsklimaat te bestendigen en onze kwaliteit van leven op peil te houden. Dat doen we als Provincie Noord-Brabant zeker niet alleen. Deze Uitvoeringsagenda Milieu gaat over samenwerken. Want alleen in samenwerking gaat het ons lukken om de voor Brabant belangrijke milieudoelstellingen te behalen.”

De Uitvoeringsagenda wordt eind augustus 2024 aangeboden aan Provinciale Staten om te bespreken. Na deze bespreking wordt de agenda later dit jaar definitief vastgesteld. Daarna maken we de definitieve Uitvoeringsagenda Milieu 2024-2027 openbaar.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Beleidskader milieu

In het Beleidskader Milieu geven we per milieuthema aan welke aanpak we als provincie kiezen.