Samenwerken aan Brabants Programma Landelijk gebied

1 februari 2023Landbouw en voedselNatuur en landschapRuimtelijke ontwikkelingWater en bodemBevat visueel element: Foto

De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners moet de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied.

Het plan van aanpak voor dit programma is op 24 januari 2023 door GS goedgekeurd. (pdf, 2 MB)

Het Rijk wil natuur, stikstof, water en klimaat aanpakken in het landelijk gebied: het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Elke provincie is verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk gebied. In Brabant noemen we dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Gedeputeerde Staten hebben als opdracht samen met Brabantse partners een toetsbaar BPLG op 1 juli 2023 op te leveren. Op basis van het BPLG kan de provincie een beroep doen op het landelijk Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur.

Perspectief voor Brabant

Het BPLG is een integraal plan voor natuur, stikstof, water, klimaat en landbouw specifiek voor onze provincie. Het grootste deel van het landelijk gebied is - en blijft - agrarisch. De landbouw is van belang voor ons cultuurlandschap, ons voedsel en grondstoffen. Juist deze sector zit midden in een ingrijpende transitie. De provincie zet in op een duurzaam en levensvatbaar perspectief voor de landbouw. Het streven is om een balans te vinden tussen economisch rendabel zijn en bijdragen aan een gezonde leefomgeving en een sterke natuur. 
Het BPLG dekt niet alle opgaven in het landelijk gebied. Zo is de energietransitie, industrie en woningbouw niet meegenomen. Die onderdelen krijgen in andere plannen de nodige aandacht. Alle plannen samen geven antwoord op de vraag van het Rijk aan de provincie om samen met partners een ruimtelijk voorstel te maken en om als regisseur de nationale opgaven te verbinden met de Brabantse ambities.

Eerste Brabantbrede bijeenkomst BPLG

De eerste ambtelijke bijeenkomst over de invulling van het plan vindt op 2 februari 2023 plaats met vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, landbouworganisaties en andere partijen in het landelijk gebied. Doel hiervan is om te komen tot uitgangspunten voor het ruimtelijk ontwikkelperspectief en invulling te geven aan de aanpak van de participatie.

Meer informatie

Zie voor meer informatie de Statenmededeling over dit onderwerp.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.