Samenwerking bij hoogwater en extreem weer in Brabant

26 februari 2024Water en bodemBevat visueel element: Foto

De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Waterschappen gaan met de Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat en Defensie samenwerken om voorbereid te zijn op hoogwater en extreem weer in Brabant. Op verzoek van de partijen heeft de commissaris van de Koning Ina Adema een plan voor de bovenregionale strategie en aanpak geschreven.

Eind 2023 stond het water extreem hoog. Door klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden: droogte én wateroverlast. We kunnen niet alles voorkomen, maar we kunnen ons er wel zo goed mogelijk op voorbereiden. Dit doen we bijvoorbeeld al door samen te oefenen, zoals de grote gezamenlijke calamiteitenoefening in 2022. Uit de evaluatie van deze oefening zijn aanbevelingen gekomen.

Brede aanpak

De aanbevelingen hadden betrekking op planvorming met regio-overstijgende cascade-effecten en scenario’s, uniforme beeldvorming en bovenregionale crisiscommunicatie. Daarnaast leert het extreme weer, zoals in juli 2021 in Limburg, dat we ons nog breder kunnen en moeten voorbereiden. We moeten niet alleen kijken naar het voorkomen van een overstroming door een klimaatrobuuste inrichting en een parate bestrijdingsorganisatie. Maar we moeten ons ontwikkelen op het gebied van aangepast bouwen en waar we willen bouwen, het tijdig signaleren en mobiliseren en tenslotte herstellen. Deze bredere aanpak van voorkomen – beperken – voorbereiden – bestrijden – herstellen noemen we bovenregionale strategie meerlaagse veiligheid. Door op al deze onderdelen voorbereid te zijn, verklein je het risico van een overstroming en kun je zo spoedig mogelijk terug naar een reguliere situatie mocht zich toch een calamiteit voordoen. Je vergroot daarmee je weerstand en veerkracht.Deze aanpak sluit aan bij het eindadvies uit 2022 van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater.

Voorkomen kan niet, voorbereiden wel

In Brabant is ervoor gekozen om de aanbevelingen uit de oefening 2022 en de ontwikkeling van de bovenregionale meerlaagse veiligheid samen op te pakken. Hierdoor kunnen we van elkaar leren en ontwikkelen we eenzelfde beeld en taal. Dat helpt ook tijdens een crisis om samen te werken. Zo versterken en verbeteren we de samenwerking tussen de partners. 
De stuurgroep is 24 januari 2024 voor het eerst bij elkaar gekomen en heeft ingestemd met de ambitie en aanpak voor een bovenregionale strategie meerlaagse veiligheid. Er wordt gestart met 3 werkgroepen:

  • Informatievoorziening en multidisciplinaire beeldvorming
  • Planvorming en multi operationele voorbereiding
  • OTO (Opleiden trainen en oefenen)

Later dit jaar starten nog 4 werkgroepen op het gebied van Ruimtelijke inrichting en aangepast bouwen, Risicobewustzijn en handelingsperspectief samenleving, Participatie en Herstelopgave.

Zo zetten we samen stappen om gezamenlijk beter voorbereid te zijn op extreem weer en ontwikkelen we onze samenwerking voor een nieuwe oefening in 2026. Voorkomen kan niet, voorbereiden wel: allemaal aan de slag.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.